હું 🙇 તને ચાહું 😘 છું ઈસુ, Gujarati Christian Lyrics song videoGujarati Christian Lyrics song video

હું🙇તને ચાહું😘 છું ઈસુ,✝️ તને☝️ ચાહું 😘છું પ્રભુ ઈસુ✝️
હું🙇 તને ચાહું😘 છું ઈસુ,✝️ ના પાછો ફરૂ🤗

નમાવું👐 ઘૂંટણોં 🛐સમક્ષ તારી,☝️ને માર્ગે 🏞️સંગ સંચરૂ તારે☝️
સંકટ😬અને દુ:ખો😭 આવે તોયે ના 👦 પાછો ફરૂ

ગુજરાતની ખ્રિસ્તી મંડળીઓનો ઈતિહાસ 👇
https://rejoiceinjesusofficial.blogspot.com/2021/07/blog-post.html?m=1

હું એક શિષ્ય બનીશ. Gujarati Message 👇
https://rejoiceinjesusofficial.blogspot.com/2021/07/gujarati-message.html?m=1

Hindi, gujarati, english bible verses mobile wallpapers 👇
https://rejoiceinjesusofficial.blogspot.com/search/label/Mobile%20Wallpapers?&max-results=7&m=1

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   error: Download our App and copy the Lyrics ! Thanks
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account