இயேசு வந்த வீட்டில் சந்தோஷமே – Yesu vantha veetil santhosame song lyrics

இயேசு வந்த வீட்டில் சந்தோஷமே – Yesu vantha veetil santhosame song lyrics

Lyrics:

1. இயேசு வந்த வீட்டில் சந்தோஷமே
சந்தோஷமே (2)
இயேசு வந்த வீட்டில் சந்தோஷமே
சந்தோஷமே!

2. இயேசு வந்த வீட்டில்
சண்டையில்லையே
சண்டையில்லையே (2)
இயேசு வந்த வீட்டில்
சண்டையில்லையே

சண்டையில்லையே!

3. இயேசு வந்த வீட்டில் சமாதானமே
சமாதானமே (2)
இயேசு வந்த வீட்டில் சமாதானமே
சமாதானமே!

4. இயேசு வந்த வீட்டில்
தோல்வி இல்லையே
தோல்வி இல்லையே (2)
இயேசு வந்த வீட்டில்
தோல்வி இல்லையே

தோல்வி இல்லையே!

இயேசு வந்த வீட்டிலே சந்தோஷமே – 3
சந்தோஷம் சந்தோஷமே – 2

இயேசு வந்த வீட்டிலே சண்டையில்லையே – 3
சண்டை யில்லையே – 2

இயேசு வந்த வீட்டிலே சமாதனமே – 3
சமாதனம் சமாதனமே – 2

Yesu vantha veetil santhosame song lyrics in english

Yesu vantha veetilae santhosame
Yesu vantha veetilae santhosame
Yesu vantha veetilae santhosame
santhosam santhosame

Yesu vantha veetilae sandaillayae
Yesu vantha veetilae sandaillayae
Yesu vantha veetilae sandaillayae
sandaillayae

Yesu vantha veetilae samathanamae
Yesu vantha veetilae samathanamae
Yesu vantha veetilae samathanamae
samathanam samathanamae

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo