உம்மை போல் யாரும் இல்லையே – Ummai Pol Yaarum Illayae

உம்மை போல் யாரும் இல்லையே – Ummai Pol Yaarum Illayae

உம்மை போல் யாரும் இல்லையே
உம்மை போல் ஒருவர் இல்லையே
உம்மை போல் யாரும் இல்லை
உம்மை போல் ஒருவர் இல்லை
உம்மை போல் தெய்வமில்லையே

வாக்கு மாறவில்லையே
வல்லமை குறையவில்லை
வழி தவற என்னை விடவுமில்லையே
ஆராதிப்போம் ஆராதிப்போம்
இயேசு ராஜாவை
ஆர்பரிப்போம் ஆர்பரிப்போம்
உயர்வு தந்தவரை -2

செங்கடலை இரண்டாக பிளந்தவர்
பார்வோனின் சேனைகளை
தகர்த்தவர்
செங்கடலை பிளந்தவர்
சேனைகளை தகர்த்தவர்
இஸ்ரவேலின் தேவனானவர் – வாக்குமாறவில்லேயே


எரியும் அக்கினியில் தள்ளினாலும்
சிங்கத்தின் வாயருகே நின்றாலும்
அக்கினி அணுகவில்லை
சிங்கம் சீறவில்லை
தானியேலின் தேவனானவர் -வாக்கு மாறவில்லையே

வாக்கு மாறவில்லையே
வல்லமை குறையவில்லையே
வழி தவற என்னை
விடவும் இல்லையே

 

Aarathippom Aarathippom | Suresh | Anish Yuvani |Latest Worship Song | Official Lyrical Video | HD

மாம்சத்தை அதின் உயிராகிய இரத்தத்தோடே புசிக்கவேண்டாம்.

உங்களுக்கு உயிராயிருக்கிற உங்கள் இரத்தத்திற்காகப் பழிவாங்குவேன்; சகல ஜீவஜந்துக்களிடத்திலும் மனுஷனிடத்திலும் பழிவாங்குவேன்; மனுஷனுடைய உயிருக்காக அவனவன் சகோதரனிடத்தில் பழிவாங்குவேன்.

ஆதியாகமம் | Genesis: 9:4,5

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo