என்னில் அன்புகூர – Ennil Anbu Koora

Deal Score+1
Deal Score+1

என்னில் அன்புகூர – Ennil Anbu Koora

என்னில் அன்புகூர
இந்த உலகில் யாருண்டு
இயேசுவே உம்மைத் தவிர
யாருமில்லை என் வாழ்விலே – (2) ஓ…

என்னை உம் சாயலில்
படைத்தீரே என் தேவனே
நீரன்பென்றால் நானும்
அன்பல்லவோ என் இயேசுவே – (2) ஓ….

உம் அன்பு என்றும் மாறாதது
உம் அன்பு என்றும் நிலையானது
உம் அன்பு குறைவில்லாதது
உம் அன்பு உயிரிலும் மேலானது (2) ஓ….

1 முதல் 10 வரையுள்ள ஒர் விஷயம் அது நமக்கு அவசியம்

1.ஒன்றை செய்யுங்கள் :
பின்னானவைகளை மறந்து, முன்னானவைகள் நாடு
( பிலிப்பியர் 3 : 13 – 20 )

2. இரண்டையும் விட்டுவிடாதிருங்கள் :
* கிருபை
* சத்தியம்
( நீதிமொழிகள் 3: 2 – 3 )

3. மூன்றில் நிலைத்திருங்கள்:
* விசுவாசம்
* நம்பிக்கை
* அன்பு
( 1கொரிந்தியர் 13 : 13 )

4. நான்கையும் தரித்துக் கொள்ளுங்கள்:
* இயேசு கிறிஸ்து
* ஒளியின் ஆயுதங்கள்
* புதிய மனுஷன்
* நீடிய பொறுமை
( ரோமர் 13 : 14 / எபேசியர் 4 : 24 /கொலோசெயர் 3:12 )

5. ஐந்தையும் அழித்துப் போடுங்கள்:
* விபச்சாரம்
* அசுத்தம்
* மோகம்
* துரிச்சை
* பொருளாசை
( கொலோசெயர் 3 : 5 , 6 )

6. ஆறையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் :
* சத்தியம் என்னும் கச்சை
* நீதியென்னும் மார்க்கவசம்
* சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்திற்குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சை
* விசுவாசமென்னும் கேடகம்
* இரட்சணியமென்னும் தலைச்சீரா
* தேவ வசனமாகிய ஆவியின் பட்டயம்
( எபேசியர் 6 : 13 – 18 )

7. ஏழையும் வெறுத்து விடுங்கள் :
* மேட்டிமையான கண்
* பொய் நாவு
* குற்றாமற்றவர்களுடைய இரத்தம் சிந்தும் கை
* துராலோசனையைப் பிணைக்கும் இருதயம்
* தீங்கு செய்வதற்கு விரைந்தோடுங்கால்
* அபத்தம் பேசும் பொய்சாட்சி
* சகோதரருக்குள்ளே விரோதத்தை உண்டுபண்ணுதல்
( நீதிமொழிகள் 6 : 16 – 19 )

8. எட்டையும் விட்டுவிடாதீர்கள் :
* விசுவாசம்
* தைரியம்
* ஞானம்
* இச்சையடக்கம்
* பொறுமை
* தேவபக்தி
* சகோதர சிநேகம்
* அன்பு
( 2 பேதுரு 1 : 5 – 9 )

9. ஒன்பதையும் அனுபவமாக்குங்கள் :
ஆவியின் கனி :
* அன்பு
* சந்தோஷம்
* சமாதானம்
* நீடிய பொறுமை
* தயவு
* நற்குணம்
* விசுவாசம்
* சாந்தம்
* இச்சையடக்கம்
( கலாத்தியர் 5 : 22 – 23 )
ஆவியின் வரங்கள் :
* ஞானத்தை போதிக்கும் வசனம்
* அறிவை உணர்த்தும் வசனம்
* விசுவாசம்
* குணமாக்கும் வரங்கள்
* அற்புதங்களைச் செய்யும் சக்தி
* தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தல்
* ஆவிகளப்பகுத்தறிதல்
* பற்பல பாஷைகளை பேசுதல்
* பாஷைகளை வியாக்கியானம்
( 1 கொரிந்தியர் 12 : 8 – 10 )

10. பத்தையும் பற்றிக் கொள்ளுங்கள் :
கர்த்தருடைய கற்பனைகள்.
( யாத்திராகமம் 20 : 3 – 17 )

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo