என்னுள்ளத்தில் என்னுள்ளத்தில் – Ennullaththil En Ullathi

என்னுள்ளத்தில் என்னுள்ளத்தில் – Ennullaththil En Ullathi

என்னுள்ளத்தில், என்னுள்ளத்தில்
வாரும் இயேசுவே என்னுள்ளில்
வாரும் இந்நாள் என்னில் தங்க.
வாரும் இயேசுவே என்னுள்ளில்

Into my heart, into my heart
Come into my heart, Lord Jesus
Come in, I pray come in to stay
Come into my heart, Lord Jesus.

Ennullaththil En Ullathi song lyrics in english

Ennullaththil En Ullathi
Vaarum Yesuvae Ennullil
Vaarum Innaal Ennnil Thanga
Vaarum Yesuvae Ennullil

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo