என் இரவோ என் பகலோ – En Iravo En Pagalo

என் இரவோ என் பகலோ – En Iravo En Pagalo
உறவுகள் மறைந்துமே – Urauvgal Marainthumae
————————
உறவுகள் மறைந்துமே
வாழ்க்கை நகர்கின்றதே
அழுத்தங்கள் படர்ந்துமே
பனியாய் கரைகின்றதே 2x

தரிசனம் என்னில் வைத்தீரே
அந்த பாதை எளிதில்லையே
வெறும் கரங்களாய் நான் நிற்கிறேன்
இந்த நிலையும் புதிதில்லையே

என் இரவோ என் பகலோ
நீர் வேண்டும் என்னருகினிலே
முகம் பார்த்தால் பிழைத்து
கொள்வேன்
உம் கிருபை என்று
பிடித்துக் கொள்வேன்

என் இரவோ என் பகலோ
நீர் வேண்டும் எனதருகே
முகம் பார்த்தால் பிழைத்து
கொள்வேன்
உம் கிருபை என்று
பிடித்துக் கொள்வேன்

தேவைகள் தேடியே
தினமும் அலைகின்றேனே
இந்த தேவையில் யீரே என்று
உம்மை அழைக்கிறேனே 2x

தரிசனம் என்னில் வைத்தீரே
அந்த பாதை எளிதில்லையே
வெறும் கரங்களாய் நான் நிற்கிறேன்
இந்த நிலையும் புதிதில்லையே

என் இரவோ என் பகலோ
நீர் வேண்டும் என்னருகினிலே
முகம் பார்த்தால் பிழைத்து
கொள்வேன்
உம் கிருபை என்று
பிடித்துக் கொள்வேன்

என் இரவோ என் பகலோ
நீர் வேண்டும் எனதருகே
முகம் பார்த்தால் பிழைத்து
கொள்வேன்
உம் கிருபை என்று
பிடித்துக் கொள்வேன்

Life goes on even when dear ones disappear,
When Life throws us under pressure ,it vanishes like snow

God you gave me a vision which wasn’t easy at all,
I stand here with empty hands , this situation is never new

Whether its a day or night , I want you by my side
Only If you would look at my face
I would be saved by your grace and favour
Nothing else works

Whether its a day or night , I want you by my side
Only If you would look at my face , i would be saved.
I would hold your grace and do myself a favour

Every single day , I walk into needs and wants
With desperation to be sorted at every minute
I look at you saying “ JIreh – The provider “

God you gave me a vision which wasn’t easy at all,
I stand here with empty hands , this situation is never new

Whether its a day or night , I want you by my side
Only If you would look at my face
I would be saved by your grace and favour
Nothing else works

 

Whether its a day or night , I want you by my side
Only If you would look at my face , i would be saved
I would hold your grace and do myself a favour

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo