ஞானப்பாடல்கள் – Gnana Paadalgal song book


ஞானப்பாடல்கள் அகர வரிசை

அகோரக் கஸ்தி பட்டோராய்
அகோரக் காற்றடித்ததே
அஞ்சாதிரு என் நெஞ்சமே
அடியார் நெஞ்சை தயவாய்
அடியார் வேண்டல் கேளும்
அதோ ஓர் ஜீவ வாசலே
அதோ மாட்டுத் தொழு பார்
அந்தகாரலோகத்தில்
அநாதியான கர்த்தரே
அநேகர் ஆசை கொள்ளும்
அபிஷேகம் பெற்ற சீஷர்
அருவிகள் ஆயிரமாய்
அருள் ஏராளமாய்ப் பெய்யும்
அருள் நாதா நம்பி வந்தேன்
அருள் நிறைந்தவர்
அருள் மாரி எங்குமாக
அருளின் ஊற்றாம் யேசுவே
அருளின் ஒளியைக் கண்டார்
அருளின் ஜோதியான
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அலங்கார வாசலாலே
அற்ப வாழ்வை வாஞ்சியாமல்
அற்புத அற்புதமான ஓர் நாள்
அறையப்பட்ட யேசு உன் மீட்பர்
அன்பின் ரூபி மோட்சானந்தம்
அன்பின் விதைகளை அந்தி வேளை
அன்புருவாம் என் ஆண்டவா
அன்போடு எம்மைப் போஷிக்கும்
அன்புள்ள நேசர் இயேசு
ஆ! இவ்வேழைக்கு இரங்கும்
ஆ! இன்ப இல்லமே நீ என்றும்
ஆ! உமது மா தயையால்
ஆ! என்னில் நூறு வாயும் நாவும்
ஆ! கர்த்தாவே தாழ்மையாக
ஆ! களிகூர்ந்து பூரித்து
ஆ! சகோதரர் ஒன்றாய்
ஆ! நீதியுள்ள கர்த்தரே
ஆ! மேசியாவே வாரும்
ஆ! யேசுவே உம்மாலே
ஆ! யேசுவே நான் பூமியில்
ஆ! வானம் பூமி யாவையும்


ஆண்டவரே உமது வார்த்தையின்படி
ஆண்டவா உமக்கே ஸ்தோத்திரம்
ஆண்டவா முன்னிலையாகி
ஆத்துமமே உன்னை ஜோடி
ஆத்துமாவே உன்னையும்
ஆத்ம நேசர் ஆவல் கொண்டு
ஆத்மமே உன் ஆண்டவரின்
ஆதித்திருவார்த்தையான
ஆதியில் இருளை
ஆயுததாரி நான் அபாத்திரனே
ஆராய்ந்து பாரும் கர்த்தரே
இக்கட்டை மா அன்பாக
இகத்தின் துக்கம் இன்பம்
இங்கே நொந்து கொள்கிறோம்
இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு
இந்த அருள் காலத்தில்
இந்நாள் வரைக்கும் தேவனே
இந்நாளே கிறிஸ்து வெற்றியை
இப்போது தூங்கும்படி நான்
இப்போது நேச நாதா தலைசாய்த்து
இம்மட்டும் ஜீவன் தந்த
இம்மானுவேலின் ரத்தத்தால்
இம்மானுவேலே வாரும்
இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததால்
இயேசு எங்கள் மேய்ப்பர்
இயேசு எந்தன் நேசரே
இயேசு க்றிஸ்துவே
இயேசு கற்பித்தார்
இயேசு ஸ்வாமி! அருள்நாதா!
இயேசு நாதரே என் சுகிர்தமே
இயேசு கட்ட மா பலத்த
இயேசு மீட்பர் உந்தன் நெஞ்சிலே
இயேசுவின் அன்பில் மூழ்கவும்
இயேசுவின் இன்ப நாமத்தை
இயேசுவின் கைகள் காக்க
இயேசுவின் சிலுவையின் கீழ்
இயேசுவினண்டை வந்திடுவாய்
இயேசுவுக்கே ஒப்புவித்தேன்
இயேசுவே அழைக்கிறார்
இயேசுவே உம்மைச் சிந்தித்தால்
இயேசுவே உம்மையல்லாமல்
இயேசுவே கல்வாரியில்
இயேசுவே நீர் நல்ல நண்பர்
இயேசுவை நம்பிப் பற்றிக் கொண்டேன்

இரக்க ஆசனத்தைப் பார்
இரக்கமுள்ள யேசுவே
இரட்சிப்பை உயர்த்திக் கூறுவோம்
இரத்தம் காயம் குத்தும்
இவ்வேழைக்காகப் பலியான
இளைஞர் சேரட்டும்
இறங்கும் தேவ ஆவியே
இன்று கிறிஸ்து எழுந்தார்
இன்னோர் ஆண்டு முற்றுமாய்
ஈசாயின் வேரினின்று
உலக இன்பம் வேடிக்கை
உங்களைப் படைத்தவர்
உந்தன் சொந்த மாக்கினீர்
உம் அருள் பெற யேசுவே
உம் கிருபை ஆச்சரியம்
உம் சித்தம் தேவா உம் சித்தமே
உம் அண்டை தேவனே
உம்மாலே தான் என் யேசுவே
உம்மை ராஜா விசுவாச
உம் ராஜ்யம் வருங்காலை
உயிர்த்தெழும் காலை தனில்
உலகின் வாஞ்சையான
உள்ளான தேவ பயமும்
உன் சஞ்சலத்தை விட்டு
உன்னதமான கர்த்தரே
உன்னதமான ஸ்தலத்தில்
உன்னதமான மா ராஜாவான
ஊதும் தெய்வாவியை
எங்களுக்கு மீட்பராக
எங்கே ஓடுவேன்
எங்கே சுமந்து நீர் சென்றீர்
எந்தன் ஆத்ம நேசரே
எந்தன் ஜீவன் யேசுவே
எந்நேரம் யேசுவே
எந்நேரமேயும் பாடுவேன்
எப்போதும் இயேசு நாதர்
எருசலேம் என் ஆலயம்
எல்லா நன்மைக்கும் காரணா
எல்லாம் படைத்த கர்த்தரே
எல்லாம் சிருஷ்டித்த நமது
எல்லாம் படைத்த நமது
எல்லாருக்கும் மா உன்னத
எவ்வண்ணமாகக் கர்த்தரே
என் அருள்நாதா யேசுவே

என் ஆண்டவா என் பாகமே
என் ஆண்டவா, உம் வானம்
என் ஆத்துமா கர்த்தரை
என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை
என் ஆவி ஆன்மா தேகமும்
என் இரட்சகர் எல்லாருக்கும்
என் இரட்சகா! என் தேவனே!
என் உள்ளமே கர்த்தாவை
என் கர்த்தர் யேசுவே
என் கர்த்தாவே உம்மில் நான்
என் களிப்புக்குக் காரணர்
என் ஜீவன் கிறிஸ்து தாமே
என் ஜீவன், சுகம் செல்வம்
என் ஜீவன் போகும் நேரம்
என் ஜெபவேளை வாஞ்சிப்பேன்
என்தன் ஆத்ம நேசரே
என் தேவனே என் ஆத்துமா
என் நீதி யேசுவே
என் நெஞ்சம் நொந்து காயத்தால்
என் நெஞ்சமே நீ கர்த்தரை
என் நெஞ்சமே நீ மோட்சத்தை
என் நெஞ்சை சுவாமி உமக்கே
என் பாவத்தின் நிவிர்த்தியை
என் மீட்பர் இரத்தம் சிந்தினார்
என் மீட்பர் யேசு கிறிஸ்து
என் மேய்ப்பர் யேசு கிறிஸ்துதான்
என் மேய்ப்பரே நல் நேசரே
என் யேசுவே உம்மையே நான்
என் யேசுவே நீர் எத்தனை
என் ரட்சகர் எல்லாருக்கும்
என் ரட்சகா நீர் என்னிலே
என்றென்றும் ஜீவிப்போர்
என்னே எந்தன் நண்பர் இயேசு
என்னிடத்தில் பாலர் யாரும்
என்னைத் தேவ சாயலான
ஏதேனில் ஆதி மணம்
ஏராளமான கூட்டத்தார்
ஏழைப்பிள்ளை ஆயினும்
ஒப்பற்ற நன்மையே
ஒரே பேறான மைந்தனை
ஒன்றாக ஆட்சி செய்கிற
ஒன்றாகச் சேருங்களேன்
ஒன்றே தேவை என்று சொன்னீர்
ஓ, எருசலேமியாரே

ஓ! கிறிஸ்து வென்னும் கன்மலை
ஓ! பெத்லகேம் முன்னணையண்டை
ஓ! பெத்லேகேமே சிற்றூரே
ஓசன்னா பாலர் பாடும்
ஓய்வு நாள் விண்ணில் கொண்டாடுகின்றோர்
கடல் கொந்தளித்துப் பொங்க
கடல் யாத்ரை செய்து போறோம்
கண்டீர்களோ சிலுவையில்
கதிக்கெல்லாம் மேலான
கர்த்தர் என் பக்கமாகில்
கர்த்தர் என் மேய்ப்பரானவர்
கர்த்தர் சரீரம் வந்துட் கொள்ளுங்கள்
கர்த்தர் சிருஷ்டித்த சகல சிருஷ்டிகளே
கர்த்தர் துருகமும் எங்கள்
கர்த்தரோடு நாமும்
கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்
கர்த்தரைக் கெம்பீரமாய்ப் பாடி
கர்த்தா என் நெஞ்சை உமக்கே
கர்த்தாவாம் யேசுவே
கர்த்தாவின் ஓய்வு நாள் இதாம்
கர்த்தாவின் சுத்த ஆவியே
கர்த்தாவின் தாசரே
கர்த்தாவே அடியார்க் கென்றும்
கர்த்தாவே அடியாருக்கு
கர்த்தாவே அடியேனை நீர்
கர்த்தாவே இந்தக் கோவிலை
கர்த்தாவே இந்த நேரத்தில்
கர்த்தாவே இப்போ உம்மைத்
கர்த்தாவே இரவின்
கர்த்தாவே இறங்கும்
கர்த்தா உம் அன்பின்
கர்த்தாவே உம்மைத்துதிப்பேன்
கர்த்தாவே உம்மை நித்தமே
கர்த்தாவே எதுமட்டும்
கர்த்தாவே என் பிறப்பினால்
கர்த்தாவே என்னை மா அன்பாய்
கர்த்தாவே ஏழைப்பாவியை
கர்த்தாவே நாங்கள் நெஞ்சத்தில்
கர்த்தாவே நாங்கள் பூமியில்
கர்த்தாவே பரஞ்சோதியாய்
கர்த்தாவே பூதலத்திலே
கர்த்தாவே போன இரவில்
கர்த்தாவே, காலாகாலமாய்
கருணை தேவனே

கரையேறி, உமதண்டை
கல்லறையில் வைத்தார்
கல்வாரிச் சிலுவையில்
களிகூரு சீயோனே
களி கூருவோம் கர்த்தர் நம்பட்சமே
களிப்புடன் கூடுவோம்
கன்னி மரிமைந்தருக்கு
காது குளிரப் பாடுங்கள்
காரிருளால் மூடப்பட்ட
காரிருளில் என் நேசத் தீபமே
காலந்தோறும் தயவாக
காற்றுத்திசை நான்கிலும்
கிறிஸ்து எம் ராயரே
கிறிஸ்துவின் வீரரே
கிறிஸ்தெழுந்தார் கிறிஸ்தெழுந்தார்
கீதம் பாடியே பாதையில்
கீழ் வானக் கோடியின் செம்காந்தி
குணம் அடை சீர் கெட்ட
கூர் ஆணி தேகம் பாய
கெட்டுப்போன மாந்தரை
கெட்டோரே தேவன் சொல்வதை
கெட்டோனை ரட்சியும்
கெம்பீரமாகவே
கேள் ஜென்மித்த ராயர்க்கே
கொந்தளிக்கும் லோக வாழ்வில்
சங்கம் கூடி ஏழைக்கென்று
சத்ய வேதமான விதை காலை மாலை
சந்திக்கும் மட்டும் கர்த்தர் காப்பார்
சபை எக்காலும் நிற்குமே
சபையாரே கூடிப் பாடி
சபையின் அஸ்திபாரம்
சபையே இன்று வானத்தை
சபையே ஏக சித்தத்தை
சமஸ்த மண்டலத்தையும்
சர்வத்தையும் அன்பாய்
சாந்தமுள்ள யேசுவே
சிலுவை தாங்கு மீட்பர் பின்
சிலுவை சுமந்தோனாக
சிலுவை மரத்திலே யேசுவை
சிலுவையைப் பற்றி நின்று
சிறுமழைத் தூறல்
சிறையுற்றோரின் மீட்பரே
சின்னப் பரதேசி
சீர் கெட்ட லோகமே

சீர் பெறாமல் திக்கில்லாமல்
சுகமாய் நான் தூங்கினேன்
சுத்த ஆவி என்னில் தங்கும்
சுத்த இதயத்தை நீர்
சூரியன் அணைந்திடும்
செட்டையினுள் நானும் தங்கிடுவேனே
செல்வோம் யாம் கோயிலுக்கு
சேதம் அற யாவும் வர
சேனையின் கர்த்தா
சோதனைக் கிணங்கேல்
ஜகத்து நீதிபதியே
ஜீவ ஒளியில் போகிறேன்
ஜீவாதிபதி ஜோதியே
ஜெபத்தின் ஆவலை
ஜெயராஜ கொடி ஏற்றிக்காட்டியே
ஜெயித்த இயேசு நாதர்
ஜோதியாய் ஆதித்தன் தோன்றிடும்
ஸ்வாமி மழை யின்றியே
ஞான மணவாளரே
தட்டித் தட்டி நிற்கிறார்
தந்தை தன் சிறு மைந்தனை
தந்தை மைந்தன் ஆவியே
தம் இரத்தத்தில் தோய்ந்த
தம்மண்டை வந்த பாலரை
தயவுள்ள யேசுவே
தயாபரா, என் உள்ளத்தில்
தயாபரா! கண்ணோக்குமேன்!
தயாள இயேசு, தேவரீர்
தயை நிறைந்த தேவனே
தர்மக் காசைப் பாரும்
தாழ்விலிருந்து கூப்பிடும்
திவ்ய மைந்தன் பிறந்தீரே
தீயோர் சொல்வதைக் கேளாமல்
தீராத தாகத்தால்
தீவினை செய்யாதே மா சோதனையில்
துக்கம் கொண்டாட வாராயோ
துக்கம் திகில் இருள் சூழ
துக்கப் பாரத்தால் இளைத்து
துயருற்ற வேந்தரே
துள்ளித் துள்ளிப் பாலனே
துன்பமாம் புயல் உன்மேல்
தூதர் வணங்கும் தேவன்
தூதர் வாழும் நதி தீரம்

தூதாக்கள் விண்ணில் பாடிய
தூய்மை பெற நாடு
தூய ஆட்டுக்குட்டியே
தூய தூய தூயா
தூய பந்தி சேர்ந்த கைகள்
தெய்வக் கிருபையைத் தேடி
தெய்வச் சமாதான இன்ப நதியே
தெய்வன்புதான் மா இனிமை
தெய்வாட்டுக் குட்டிக்கு
தேசத்தார்கள் யாவரும் வந்து
தேவ ஆசீர்வாதத்தோடே
தேவ ஆட்டுக் குட்டியே
தேவ ஆவியே பூர்வ நாளிலே
தேவ மைந்தனானவர்
தேவரீரின் சாவினாலே
தேவன் தந்த ஈவுக்காக
தேவனே உம்மைத் துதிக்கிறோம்
தேவனே நான் எத்தனை
தேவாவி மனவாசராய்
தேவாவியால் இரக்கமாய்
தேவாவியே இரக்கமாய்
தேவாவியே என் நெஞ்சை
தேவாவியே வந்தெங்களை
தொழுவோம் பரனை
தோழரே! கொடி காணுது!
தோழனே உன் ஜீவன் இங்கே
நடத்துவார் ஆ! இன்பெண்ணம்!
நடுக்குளிர்காலம்
நல் ஆவியே நான் பாழ்நிலம்
நல் மீட்பர் பட்சம் நில்லும்
நல் மீட்பர் யேசுநாமமே
நல் மீட்பர் யேசுவே
நல் மீட்பரே இந்நேரத்தில்
நல் மீட்பரே, உம்மேலே
நல் மேய்ப்பரே இக்கூட்டத்தை
நல்ல எண்ணமாய் விழித்து
நல்ல செய்தி யேசுவை
நள்ளிரவில் மா தெளிவாய்
நற்செய்தி மேசியா இதோ
நன்மை சொரூபியே
நன்றாக விழிப்பவன்
நாங்கள் பாவ பாரத்தால்
நாதன் வேதம் என்றும்


நாதா உம் வார்த்தை கூறவே
நாம் தேவ சந்நிதானத்தில்
நாம் நித்திரை செய்து விழித்தோம்
நாள் தோறும் புதிதாய்
நாள்போம் என் சாவு வேளை சேரும்
நாற்பது நாள் ராப்பகல்
நான் உம்மைப் பற்றி ரட்சகா
நான் உம்மை முழுமனதால்
நான் உன்னோடிருப்பேன்
நான் தூதனாக வேண்டும்
நான் பலவீன தோஷியாம்
நான் பாவிதான் ஆனாலும்
நான் வாஞ்சையாய் என்மனதை
நானோர் சிலுவை வீரனா
நிகரில்லாத் திரு இரா
நிர்ப்பந்தமான பாவியாய்
நிரப்பும் என்னைத் துதியால்
நீ உயிர் பெறவே
நீங்காதிரும் என் நேசக் கர்த்தரே
நீ சாய்ந்து தூங்கு பிள்ளையே
நீர் உத்தம சிநேகிதர்
நீர் ஜீவிய அப்பம் பஞ்சத்தில்
நீர் தந்த நாளும் ஓய்ந்ததே
நீர் நிறைந்த நேசமுள்ளோர்
நீர் வாரும் கர்த்தாவே
நீரோடையை மான் வாஞ்சித்து
நேர்த்தியான தனைத்தும்
பக்தரே வாரும்
பகலோன் கதிர் போலும்
பட்டப்பகல் போலவே
பண்டோர் நாளிலே தூதர் பாடின
பயத்தோடும் பக்தியோடும்
பரத்திலே இருந்துதான்
பரத்தின் ஜோதியே
பரம சேனைக்கும்
பரமண்டலத்திலுள்ள
பரலோக தூதர்களே!
பராபரனே, உமது ராஜாசனத்தின்
பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா?
பலத்த தேவ வார்த்தையை
பாதாளம் விண் மண் யாவிலும்
பாதை காட்டும் மாயெகோவா
பார் முன்னணை ஒன்றில்

பார் முன்னணையில்
பாலரே, ஓர் நேசர் உண்டு
பாவ தோஷம் நீங்கிட
பாவ நாசர் பட்ட காயம்
பாவம் தீராததென்ன?
பாவி உன் மீட்பர் கரிசனையாய்
பாவிக்கவர் காட்டின
பாவிக்காய் மரித்த இயேசு
பாவி, கேள்! உன் ஆண்டவர்
பாவி கேள் ஏன் கெடுவாய்
பிதா சுதன் ஆவியே
பிதாவே உம்தன் உன்னத
பிதாவே உமதாவியை
பிதாவே எங்களைக் கல்வாரியில்
பிதாவே ஞானம் அன்பினால்
பிதாவே மா தயாபரா
பிதாவே மெய் விவாகத்தை
பிரியமான யேசுவே என் நெஞ்சை
பிளவுண்ட மலையே
புத்திக் கெட்டாத அன்பின் வாரி
பூமி மீது ஊர்கள் தம்மில்
பூமியின் குடிகளே
பூர்வீகத்தில் மெய்பக்தரை
பூரண வாழ்க்கையே
பூலோகத்தாரே யாவரும்
பூலோகத்தின் மீட்பர்
பூலோக மீட்பர் யேசுவை
பூவின் நற்கந்தம் வீசும்
பெந்தேகொஸ்தின் ஆவியே
பெலவீனரின் பெலனும்
பேரன்பர் யேசு நிற்கிறார்
போ அற்பமாம் சிற்றின்பமே
போற்றிடு ஆன்மமே
போற்றும் போற்றும்
மகா அருளின் ஜோதியே
மகா இக்கட்டாம் ஆபத்து
மகா ராஜாவே தாழ்மையாகவே
மகிழ் கர்த்தாவின் மந்தையே
மயங்கும் தாசரை
மரிக்கும் மீட்பர் ஆவியும்
மரித்தாரே என் ஆண்டவர்
மா அன்புள்ள யேசுவே
மாசற்ற தெய்வ நாமத்தை


மாசில்லாமல் தூயதான
மாட்சி போரை போரின் ஓய்வை
மா தூய ஆவி இறங்கும்
மா தூய லோகத்தில்
மா தேவ ஆவியே
மா மாட்சி கர்த்தர்
மா வாதைப்பட்ட யேசுவே
மா விடி வெள்ளியே உதித்துவிட்டாயே
மிகுந்த தயவாலே
மிகுந்த பாவச் சேற்றிலே
மின்னும் வெள்ளங்கி பூண்ட
மீட்கப்பட்ட கூட்டமே
முயல்வோம் முயல்வோம்
முள் கிரீடம் பூண்ட நாதனார்
முன்னோரின் தெய்வமாம்
மூவரான ஏகரே
மெய் ஒளியான யேசுவே
மெய்ச் சமாதானமா துர் உலகில்
மெய் ஜோதியாம் என் நேசரே
மெய்த் தேவனைத் துதி
மெய்ப் பக்தரே நீர்
மெய்ப்பக்தனே! நீ நித்திரை செய்கிறாய்
மெய்ப் பொழுதான கிறிஸ்துவே
மெய்யாம் வாசஸ்தல முண்டே
மெய் வழி நீரே யேசுவே
மேலோக வெற்றி சபையும்
மேன்மை,கனம், துதி
மேன்மை நிறைந்த ஆண்டவர்
மோட்ச மண்டலத்திலுள்ள
மோட்ச லோக நாதரே
யாரிலும் மேலான அன்பர்
யாரை நான் புகழுவேன்
யுத்தம் செய்வோம் வாரும்
யோர்தான் விட்டேறி
ரட்சகரான இயேசுவே
ரட்சா பெருமானே, பாரும்
ரட்சிப்பு சுத்த தயவால்
ராக்காலம் பெத்லேம் மேய்ப்பர்கள்
ராஜ கிரீடம் சிம்மாசனம் துறந்து
ராஜன் தாவீதூரிலுள்ள
ராஜன் முன்னே நாம்
ராஜாதி ராஜவே உம்மை
ராயரே புயல் வீசுது

லோக ஜீவன் நிலையற்ற
லோக நாதா மண்ணோர் மீள
லோகம் ஆளும் ஆண்டவர்
வயல் உழுது தூவி
வருஷப் பிறப்பாம் இன்று
வல்ல இயேசு கிறிஸ்து நாதா
வாஞ்சைப்பட்ட யேசுவே
வா நீசப் பாவி வா
வா பாவி இளைப்பாற வா
வாரம் முற்றும் க்ஷேமமாய்
வாரும் தேவ ஆவி வாரும்
வாரும் மா தேவனே
வாரும் யேசு நாதா வாரும்
வாரும் வாஞ்சைப்பட்ட யேசு,
வாழ்க எம் நேசமே
வாழ்க சிலுவையே வாழ்க
வாழ்க நேசமுள்ளோரே
வாழ்க பாக்ய காலை என்றும்
வாழ்நாளில் யாது நேரிட்டும்
வான பிதா தந்த வேதத்திலே
வான பிதா தந்த வேதத்திலே
வானம் பூமி ஓடிப் போகும்
வானம் பூமி யாவற்றிலும்
வானமும் பூமியும்
வானாளும் தேவனே
வானில் காந்தி வீசவும்
விஸ்வாசத்தோடு சாட்சி பகர்ந்தே
விடாமல் அணைக்கும் அன்பே
விடியற்காலத்து வெள்ளியே
விண் ஏகுமுன் நல் வார்த்தையை
விண்க்ரீடம் பெறப் போருக்கு
விண்ணோர்கள் போற்றும் தேவனே
விண்ணோரின் வேந்தரே
விண் மண் அனைத்தையும்
விண் மண்ணை ஆளும் கர்த்தாவே
விண் மீன் நோக்கிக் களிப்பாய்
விண் வாசஸ்தலமாம்
வியாதியஸ்தர் மாலையில்
விருந்தைச் சேருமேன்
வீர தீரமாய் நேரும் சீருமாய்
வெள்ளையங்கி தரித்து
வெளியில் ஊரில்யாவும்
வைகறை இருக்கையில்

Tamil Christians Songs Lyrics

Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

Follow Us!

WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
Logo