தமிழ் கிறிஸ்டின் சாங்ஸ் லிரிக்ஸ்

Tamil Christian songs lyrics , and you can search for their lyrics online or in a hymnbook:

    1. “Kirubai Kirubai” (கிருபை கிருபை)
    2. “Nandri Solli Paduven” (நன்றி சொல்லி பாடுவேன்)
    3. “Um Azhagana Kangal” (உம் அழகன கண்கள்)
    4. “Neer Sonnal Pothum” (நீர் சொன்னால் போதும்)
    5. “Ennai Marava Yesunatha” (என்னை மரவா இயேசுநாதா)

Tamil Christians Songs Lyrics

Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

Follow Us!

WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
Logo