தேவரீர் உம் சமாதானம் – Devareer Um Samathanam Lyrics

தேவரீர் உம் சமாதானம் – Devareer Um Samathanam Lyrics

தேவரீர் உம் சமாதானம்
என்னில் தாருமே
வெறுப்பினில் உம் அன்பையும்
விரோதத்தில் மன்னிப்பையும்
காரிருளில் ஒளியையும்
துக்கத்தினில் களிப்பையும்
கொடுக்கும் உம் சமாதான
கருவியாக மாற்றிடும் (2) – ஆமென்

Devareer Um Samathanam Lyrics in English 

Devareer Um Samathanam
Ennil Thaarumae
Veruppinil Um Anbaiyum
Virothathil Mannippaiyum
Kaarirulil Oliyaiyum
Thukkaththinil Kalippaiyum
Kodukkum Um Saamathaana
Karuviyaaga Maattridum Amen

என் இருதயம் பொருளாசையைச் சாராமல், உமது சாட்சிகளைச் சாரும்படி செய்யும்.
Incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness.
மாயையைப் பாராதபடி நீர் என் கண்களை விலக்கி, உமது வழிகளில் என்னை உயிர்ப்பியும்.
Turn away mine eyes from beholding vanity; and quicken thou me in thy way.
உமக்குப் பயப்படுகிறதற்கு ஏற்ற உமது வாக்கை உமது அடியேனுக்கு உறுதிப்படுத்தும்.
Stablish thy word unto thy servant, who is devoted to thy fear.
நான் அஞ்சுகிற நிந்தையை விலக்கியருளும்; உம்முடைய நியாயத்தீர்ப்புகள் நல்லவைகள்.
Turn away my reproach which I fear: for thy judgments are good.
இதோ, உம்முடைய கட்டளைகள்மேல் வாஞ்சையாயிருக்கிறேன்; உமது நீதியால் என்னை உயிர்ப்பியும்.
Behold, I have longed after thy precepts: quicken me in thy righteousness.
சங்கீதம் : 119

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. This article explores uplifting Christian song lyrics that nurture faith and bring hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo