தோத்திரிப்பேன் தோத்திரிப்பேன் இயேசு-Sthotharipean Sthotharipean Yesu

பல்லவி

தோத்திரிப்பேன் தோத்திரிப்பேன் இயேசு தேவனை
என் ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம் தோத்திரிப்பேனே

சரணங்கள்

1. உதடுகளின் கனியாகிய தோத்திர பலியை
இயேசுவின் நாமத்தினாலே செலுத்துகிறேன் யான் – தோத்

2. பாவக் கறை நீங்க என்னை முற்றிலுமாக
உம் சுத்தமுள்ள இரத்தத்திற்குள் தோய்த்ததினாலே – தோத்

3. என்னுடைய நோய்களை உம் காயங்களாலே
என்றைக்குமாய்த் தீர்த்ததினால் தோத்தரிப்பேன் யான் – தோத்

4. ஆகாயத்துப் பட்சிகளைப் போஷிக்கும் தேவன்
தினமும் என்னைப் போஷிப்பதால் தோத்தரிப்பேன் யான் – தோத்

5. நாளைத்தினம் ஊண் உடைக்காய் என் சிந்தனைகளைக்
கவலையற்ற தாக்கினதால் தோத்தரிப்பேன் யான் – தோத்

6. சீக்கிரமாய் வந்திடுவேன் என்றுரைத்தோனை
சீக்கிரமாய் காண்பதினால் தோத்தரிப்பேன் யான் – தோத்

சேனைகளின் கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால்:

நீ என் வழிகளில் நடந்து என் காவலைக் காத்தால்,

நீ என் ஆலயத்தில் நியாயம் விசாரிப்பாய்;

என் பிராகாரங்களையும் காவல்காப்பாய்;

இங்கே நிற்கிறவர்களுக்குள்ளே

உலாவுகிறதற்கு இடம் நான் உனக்குக் கட்டளையிடுவேன்.

Thus saith the LORD of hosts;

If thou wilt walk in my ways,

and if thou wilt keep my charge,

then thou shalt also judge my house,

and shalt also keep my courts,

and I will give thee places to walk

among these that stand by.

சகரியா” Zechariah”3 ✝️

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo