நான் உங்க பிள்ள என்றும் – Naan Unga Pillai Entrum

நான் உங்க பிள்ள என்றும் – Naan Unga Pillai Entrum

நான் உங்க பிள்ள என்றும் பயமே இல்ல
உம் தோள்களிலே நித்தம் சாய்ந்திடுவேன் (2)

என் தமையனாய் என் தோழனாய்
என் தந்தையாய் என்னுள் வாழ்பவரே (2)-நான் உங்க பிள்ள

நகமும் சதையுமாய் இருந்தேன்
உம் உயிரோடு உறவாகக் கலந்தேன் (2)
உம்மை பார்ப்பேன் உம்மை ரசிப்பேன்
உம்மை துதிப்பேன் உம்மில் மகிழ்வேன் (2)

என் தமையனாய் என் தோழனாய்
என் தந்தையாய் என்னுள் வாழ்பவரே (2)

நான் உங்க பிள்ள என்றும் பயமே இல்ல
உம் தோள்களிலே நித்தம் சாய்ந்திடுவேன் (2)

என் தமையனாய் என் தோழனாய்
என் தந்தையாய் என்னுள் வாழ்பவரே.

அப்பொழுது நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வந்து நமக்காக அந்த தேசத்தைச் சோதித்துப்பார்க்கவும், நாம் இன்னவழியாக அதில் சென்று, இன்னபட்டணங்களுக்குப் போகலாம் என்று நமக்கு மறுசெய்தி கொண்டுவரவும், நமக்கு முன்னாக மனிதரை அனுப்புவோம் என்றீர்கள்.
And ye came near unto me every one of you, and said, We will send men before us, and they shall search us out the land, and bring us word again by what way we must go up, and into what cities we shall come.
Deuteronomy : உபாகமம்: 1- 25

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo