நீர் பெரியவர் | Neer Periyavar | Eva T. Suresh | New Tamil Christian Songs 2021

நீர் பெரியவர் | Neer Periyavar | Eva T. Suresh | New Tamil Christian Songs 2021

✝️12. ஞானமும் விவேகமும் தந்திருக்கிறதுமல்லாமல்,

உனக்குமுன் இருந்த ராஜாக்களுக்காகிலும்

உனக்குப்பின் இருக்கும் ராஜாக்களுக்காகிலும்

இல்லாத ஐசுவரியத்தையும் சம்பத்தையும்

கனத்தையும் உனக்குத் தருவேன் என்றார்.

Wisdom and knowledge is granted unto thee;

and I will give thee riches,

and wealth, and honour,

such as none of the kings have had that have been before thee,

neither shall there any after thee have the like.

II நாளாகமம் : II Chronicles 1 : 12?

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo