பேறுபெற்றோர் பேறுபெற்றோர் – Pearu Pettor Pearu Pettor

பேறுபெற்றோர் பேறுபெற்றோர் – Pearu Pettor Pearu Pettor

தி.பா 128:1-5

(திருமணம் என்பது
இறைவனின் கொடை
கடவுள் ஆதாமையும் ஏவாளையும் இணைத்தார்.
இரு இதயங்களை மிகுந்த கனிதர ஒரு இதயமாக இணைக்கிறார்
இயேசுவின் அன்பை சுவைக்கும் நீங்களும் பேறுபெற்றோர்…

பல்லவி

பேறுபெற்றோர் பேறுபெற்றோர்
*ஆண்டவருக்கு அஞ்சுவோர் பேறுபெற்றோர்
பேறுபெற்றோர் பேறுபெற்றோர்
*இயேசு வழி நடப்போர் பேறுபெற்றோர்

சரணம் – 1
ஆண்டவரை நம்பி இருப்போர் பேறுபெற்றோர்
உழைப்பின் பலனை உன்போர் பேறுபெற்றோர் – 2

கனித்தரும் திராச்சைக் கொடிபோல் துணைவியரும் …
ஒலிவக் கன்றை போல் பிள்ளைகளும் … 2

சரணம் – 2
ஆடவர்க்கு ஆசி கிடைத்ததே பேறுபெற்றோர்
பிள்ளைகளின் பிள்ளையை கண்டால் பேறுபெற்றோர் –
* – 2
சீயோன் மலையிலிருந்து ஆசி வரும் – நம்
விண்ணகத் தந்தையிடம் -நல் வாழ்வு வரும் – 2

சரணம் – 3
ஆண்டவரை கடவுள் என்போர்
பேறுபெற்றோம் அவரிடம் தஞ்சம் புகுவோர் பேறுபெற்றோம் – 2
இயேசு நல்லவர் என்று சுவைத்து பார்ப்போம்
நமக்குள் வாழ்கிறார் என்று உணர்ந்து பார்போம் – 2

End பல்லவி

பேறுபெற்றோர் பேறுபெற்றோர்

நீதி வழி நடப்போர்
பேறுபெற்றோர்
உண்மை வழி நடப்போர்
பேறுபெற்றோர்

பேறுபெற்றோர் பேறுபெற்றோர்

ஒளியில் நடப்போர்
பேறுபெற்றோர்
அன்பை பகிர்வோர்
பேறுபெற்றோர்

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo