வானமே மகிழ்ந்து பாடு – Vaanamae Magilnthu Paadu

Deal Score+1
Deal Score+1

வானமே மகிழ்ந்து பாடு
பூமியே புகழ்ந்து போற்று
பிறந்தார் பிறந்தார்
பாவம் போக்க இயேசு பாலன்
மண்ணில் பிறந்தார் – இன்று

Happy Christmas 2
Happy Christmas Christmas

1.வானிலே தூதர் பாடிட மண்ணிலே ஆயர் மகிழ்ந்திட
தாவீதூரிலே சத்திரத்திலே
சின்னஞ்சிறு பாலனாக தவழுகிறார்
மேசியா-4

2. ஆனந்த கீதம் பாடியே ஆயர்கள் தேடிச் சென்றாரே
ஆக்கள் நடுவில் அன்னை மடியில்
அதிசய காட்சி ஒன்று கண்டனரே
மேசியா-4

3. சந்தோஷம் எங்கும் முழங்கட்டுமே
சங்கீதம் எங்கும் ஒலிக்கட்டுமே
சமாதானம் நிலைத்திடவே
சத்தியத்தின் நாயகன் இன்று பிறந்தரே
ஆடுங்கள் பாடுங்கள்

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply