తరతరాలలో యుగయుగాలలో జగజగాలలో-Tharatharaalalo Yugayugaalalo Jagajagaalalo

Deal Score0
Deal Score0

తరతరాలలో యుగయుగాలలో జగజగాలలో
దేవుడు దేవుడు యేసే దేవుడు
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా

భూమిని పుట్టించకమునుపు
లోకము పునాది లేనపుడు ||దేవుడు||

సృష్టికి శిల్పకారుడు
జగతికి ఆదిసంభూతుడు ||దేవుడు||

తండ్రి కుమార ఆత్మయు
ఒకడైయున్న రూపము ||దేవుడు||


Tharatharaalalo Yugayugaalalo Jagajagaalalo
Devudu Devudu Yese Devudu
Hallelooyaa Hallelooyaa Hallelooyaa Hallelooyaa

Bhoomini Puttinchakamunupu
Lokamu Punaadi Lenapudu ||Devudu||

Srushtiki Shilpakaarudu
Jagathiki Aadisambhoothudu ||Devudu||

Thandri Kumaara Aathmayu
Okadaiyunna Roopamu ||Devudu||

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply