నీ ప్రేమయే నాకు జీవము – NEE PREMAYE

Deal Score+1
Deal Score+1

నీ ప్రేమయే నాకు జీవము – NEE PREMAYE

Lyrics:

నీ ప్రేమయే నాకు జీవము
నీ ప్రేమయే నాకు మార్గము

నీ ప్రేమలేనిదే నేను లేనయ్యా
నీ ప్రేమతో నింపావు దేవా

నా బ్రతుకుదినములు నీవు మార్చినావు
మోడుబారిన నాకు రూపాన్ని ఇచ్చావు
సమస్యలు ఎన్ని వచ్చినా
చిరునవ్వుతో చేర్చావయ్యా
సంవత్సరాలైననూ నను వీడిపోలేదు దేవా ( నీ ప్రేమలేనిదే )

నీ ఆత్మతో నను నింపినావు
నీ సన్నిధిలో నన్ను జీవింపజేసావయ్యా
నీ కృపలో నీ దయతో నన్నాదరించావయ్యా
మారని నీ ప్రేమతో నను ప్రేమించావు దేవా ( నీ ప్రేమలేనిదే )

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   All lyrics are property and copyright of their respective authors, artists and labels. All lyrics provided for educational purposes only. Please support the artists by purchasing related recordings and merchandise. Thanks

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password