పోతోందికాలం-రానంతదూరం – Pothundi kaalam Lyrics

పోతోందికాలం-రానంతదూరం – Pothundi kaalam Lyrics

పోతోంది కాలం – పోతోంది కాలం
రానంతదూరం ఓ సోదరా…
ఆగాలిపాదం – ఆపేను మరణం
ఎటు నీ పయనం ఓ సోదరీ…
చాలు – చాలిక మోసముతో చేసిన చేతలకే
చాలు – చాలిక దోషముతో వేసిన అడుగులకే
చాల జాలి చూపె ప్రభువే పిలిచే
చాలదంటు ఇలలో పరిగెడతావా…
చాలినంత దయతో నీకై నిలిచే
చాలదంటు కలలో బతికేస్తావా…?

| | పోతోంది కాలం| |

ధరలోన విలువైనదేదైన గాని
వేల ఇచ్చి పొందాలిగా…
ధర లేని నిమిషాలు ఆ తండ్రి వరమే
వేలయేది యోచించవా!!
ఉచితముగా పొందిన నీ జీవితకాలము – వ్యర్థముగా గడపడానికా…?
ఉన్నత త్యాగము చేసిన క్రీస్తుయేసు బాటలో – కడవరకు సాగడానికా…?
చాలు చాలిక – ఊహలలో నిండిన లోకముకే
చాలు చాలిక – లోకముతో చేసిన స్నేహముకే
చాలు చాలిక – పాపముతో నిండిన నడకలకే
చాలు చాలిక – వేషముతో సాగిన తలపులకే

| | పోతోంది కాలం| |

బహుస్వల్ప కాలము తనకుందని తెలిసి – చెలరేగేసాతానుడు
ఇలలోన ప్రభుకి నువు నిలిచావని జూసి – వలవేసి గురినిలిపాడు
మలినాలు పెంచేటి – ఇహలోక ఆశలకు గడచిన కాలం చాలదా…?
మల్లించబడతావని మరి మరి చూస్తున్నా ఆ తండ్రి ప్రేమ అర్ధమే కాదా…?
చాలు చాలిక – పరిశుద్ధతలేని బతుకునకే
చాలు చాలిక – ప్రభు సన్నిధి లేని పథములకే
చాలు చాలిక – మాదిరిగా లేని మార్గముకే
చాలు చాలిక – శోధనలో జారిన రోజులకే

| | పోతోంది కాలం| |

నశియించు వారికైమానక పరుగిడుచు – నలిగారు హతసాక్షులు
నామట్టుకైతే నా బ్రతుకే క్రీస్తoటూ – చావైనా తలదించారు
సంద్రాలుదాటేటి సహనాన్ని చూపిన – ఆ తెగింపునే చూడవా…?
ఆ సాక్షమేఘాలు నిన్నా వరిస్తున్నా – ఇకనైనా కళ్ళు తెరవవా
చాలు చాలిక – సోమరిగా జేసిన గతమునకే
చాలు చాలిక – శోకముతో గడిపిన క్షణములకే
చాలు చాలిక- నువు సిలువేసిన అన్యాయముకే
చాలు చాలిక – ప్రభు గుండెకు చేసిన గాయముకే…

| | పోతోంది కాలం| |

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo