ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಮತೆಯಿಟ್ಟು – Nannali mamatheyittu Lyrics

ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಮತೆಯಿಟ್ಟು – Nannali mamatheyittu Lyrics

ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಮತೆಯಿಟ್ಟು
ಬಲಿಯಾದೆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ
ನನಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ
ತೊಳೆದೆ ನನ್ ಪಾಪವೆಲ್ಲಾ

ಪ್ರತ್ಯೆಕಿಸಿದೆ ಜನಿಸೊ ಮುನ್ನ
ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು
ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ
ಅನುದಿನವು ನಿಮಗೆ

ತಂದೆಯಾದ ನನ್ ದೇವನೆ ಕರ್ತನೆ ನನ್ ತಂದೆಯೆ
ಮಹಿಮೆಯು ಮಹತ್ವವು ನಿಮಗೆ ತಾನೆ ಎಂದೆಂದಿಗು

ಘನತೆಯು ಗೌರವವು ಕರ್ತನೆ ನಿಮಗೆ ತಾನೇ

ರಕ್ತದಿಂದ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿರುವೆ
ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಮಗನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವೆ

ಆಲಯದ ತೆರೆ ಹರಿದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ತೆರೆದಿರುವೆ
ಮಹಾ ಮಹಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ

Nannali mamatheyittu song lyrics in English

Nannali mamatheyittu
Baliyadhe shilubeyalli
Nanagaagi raktha surisi
Tholedhe nan paapavellaa

Prathyekisidhe janiso munna
Ninagaagi jeevisalu
Aaradhane nimage
Anudinavu nimage

Thandheyadha nan deevane karthane nan thandheye
Mahimeyu mahathvavu nimage thaane endendigu

Ganatheyu Gouravavu Karthane Nimage Thane

Rakthadhindha thandheyondhige samadhaana padisiruve
Nishkalanka maganaagi nannannu nillisiruve

Aalayadha there haridhu hosa maarga theredhiruve
Maha maha parishuddha sthalakke nanna nadesiruve

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. This article explores uplifting Christian song lyrics that nurture faith and bring hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo