ഉണര്‍വ്വിന്‍ വരം ലഭിപ്പാന്‍ – Unarvin varam labhippaan

 

ഉണര്‍വ്വിന്‍ വരം ലഭിപ്പാന്‍
ഞങ്ങള്‍ വരുന്നൂ തിരുസവിധേ
നാഥാ.. നിന്‍റെ വന്‍ കൃപകള്‍
ഞങ്ങള്‍ക്കരുളൂ അനുഗ്രഹിക്കൂ (2) (ഉണര്‍വ്വിന്‍..‍)

ദേശമെല്ലാം ഉണര്‍ന്നീടുവാന്‍
യേശുവിനെ ഉയര്‍ത്തീടുവാന്‍ (2)
ആശിഷമാരി അയയ്‌ക്കേണമേ
ഈ ശിഷ്യരാം നിന്‍ ദാസരിന്മേല്‍ (2) (ഉണര്‍വ്വിന്‍..‍)

തിരുവചനം ഘോഷിക്കുവാന്‍
തിരുനന്മകള്‍ സാക്ഷിക്കുവാന്‍
ഉണര്‍വ്വിന്‍ ശക്തി അയയ്‌ക്കേണമേ
ഈ ശിഷ്യരാം നിന്‍ ദാസരിന്മേല്‍ (2) (ഉണര്‍വ്വിന്‍..‍)

തിരുനാമം പാടിടുവാന്‍
തിരുവചനം ധ്യാനിക്കുവാന്‍ (2)
ശാശ്വത ശാന്തി അയയ്‌ക്കേണമേ
ഈ ശിഷ്യരാം നിന്‍ ദാസരിന്മേല്‍ (2) (ഉണര്‍വ്വിന്‍..‍)

Unarvin varam labhippaan
Najangal varunnu thiru savithae
Naadha ninte vankrupakal
Njanghalhkkarulu anugrahikku

1 Dheshamellaam unharnniduvaan
Yeshuvine uyarthiduvaan
Aashishamaari ayakkename
Ee shishyaraam nin dhaasarinmel

2 Thiru vachanam ghoshikkuvaan
Thiru nanmkal saakshikuvaan
Unarvin shakthi ayakkaenamae
Ee shishyaraam nin dhaasarinmel

3 Thiru namam padeeduvaan
Thiruvachanam dhyaanikkuvaan
Shaashwatha shaanthi ayakkaename
Ee shishyaraam nin dhaasarinmel

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo