എത്ര നല്ലവൻ എൻ യേശുവേ നീ – ethra nallavan en yeshuve nee

Deal Score0
Deal Score0

എത്ര നല്ലവൻ എൻ യേശുവേ നീ – ethra nallavan en yeshuve nee

Lyrics:
എത്ര നല്ലവൻ എൻ യേശുവേ- നീ രക്ഷാദായകൻ
സർവ്വലോകർക്കും സന്തോഷം നൽകി
മന്നിൽ വന്നവൻ
ആപത്തിലും രോഗത്തിലും കഷ്ടതയിലുമെല്ലാം
ബലം നൽകി
വിടുതൽ നൽകി
പ്രത്യാശയേകുന്നവൻ.

ഹല്ലേലുയ്യ ഹല്ലേലുയ്യ എൻ യേശുവിൻ മഹിമ അത്യുന്നതം/2

സ്തോത്രം പാടും ഞാൻ പൂർണ്ണഹൃദയമോടെ കീർത്തിക്കും മഹേശനേ
നിൻ തിരുനാമം വാഴ്ത്തിടുന്നു നിൻ വാഗ്ദാനം ഉന്നതമേ-
ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമരുളും
പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അഭയം നൽകും നാഥനെ… ആരാധിക്കാം ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും എല്ലാ നാളിലും.

ഹല്ലേലുയ്യ ഹല്ലേലുയ്യ എൻ യേശുവിൻ മഹിമ അത്യുന്നതം /2

ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ
സ്വർഗ്ഗമിടപെടുമേ
ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കില്ല
കർത്താവിൻ കരം കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഒരു നാളും കുലുങ്ങുകില്ല

കല്പിച്ചാൽ സൗഖ്യം ലഭിക്കും
ആരാധിച്ചാൽ വിടുതൽ നൽകും യേശുവേ…
ആരാധന ആരാധന എൻ ആത്മനെ
ആത്മാവിൽ ആരാധന..

എത്ര നല്ലവൻ

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo