എന്നെന്നും കരുതുന്നോൻ യേശു – Ennennum karuthunnon Yeshu

എന്നെന്നും കരുതുന്നോൻ യേശു – Ennennum karuthunnon Yeshu

എന്നെന്നും കരുതുന്നോൻ യേശു
എന്നെന്നും കാക്കുന്നോൻ യേശു (2)
എന്റെ എല്ലാ കാലത്തും
യേശു മതിയായവൻ (2)

ദുഃഖമോ പട്ടിണിയോ ആപത്തോ ഈർച്ചവാളോ
ഉഷസോ സന്ധ്യയതോ ഇരുളോ പ്രകാശമോ
എന്റെ എല്ലാ കാലത്തുംയേശു മതിയായവൻ(2)
എന്നെന്നും കരുതുന്നോൻ യേശു

ഉയർച്ച താഴ്ചയതോ ലാഭമോ നഷ്ടമതോ
മാറയോ ചെങ്കടലോ യെരീഹോ യോർദ്ദാനതോ
എന്റെ എല്ലാ കാലത്തും യേശു മതിയായവൻ (2)
എന്നെന്നും കരുതുന്നോൻ യേശു

ജീവനോ മരണമോ എതായാലും സമ്മതം
കാലമേതായാലും യേശു അനന്യൻ തന്നെ
എന്റെ എല്ലാ കാലത്തും യേശു മതിയായവൻ(2)
എന്നെന്നും കരുതുന്നോൻ യേശു

Ennennum karuthunnon Yeshu song lyrics in English

Ennennum karuthunnon Yeshu
Ennennum kaakkunon Yeshu
Ennennum karuthunnon Yeshu
Ennennum kaakkunon Yeshu
Ente ella kaalathum
Yeshu mathiyaayavan
Ente ella kaalathum
Yeshu mathiyaayavan

Dhukhamo pattiniyo
Aapatho eerchavaalo
Ushasso sandhyayatho
Irulo prakaashamo
Ente ella kaalathum
Yeshu mathiyaayavan
Ente ella kaalathum
Yeshu mathiyaayavan

Ennennum karuthunnon Yeshu
Ennennum kaakkunon Yeshu..
Ente ella kaalathum
Yeshu mathiyaayavan
Ente ella kaalathum
Yeshu mathiyaayavan

Uyarcha Thazhchayatho
Labhamo Nashtamatho
Parayo chenkadalo
Yeriho yordhanatho
Ente ella kaalathum
Yeshu mathiyaayavan
Ente ella kaalathum
Yeshu mathiyaayavan

Ennennum karuthunnon Yeshu
Ennennum kaakkunon Yeshu..
Ente ella kaalathum
Yeshu mathiyaayavan
Ente ella kaalathum
Yeshu mathiyaayavan
Jeevano Maranamo
ethayalum sammatham
kaalamethayalum
yeshu ananyan thanne
Ente ella kaalathum
Yeshu mathiyaayavan
Ente ella kaalathum

Yeshu mathiyaayavan

Ennennum karuthunnon Yeshu
Ennennum kaakkunon Yeshu..
Ennennum karuthunnon Yeshu
Ennennum kaakkunon Yeshu..
Ente ella kaalathum
Yeshu mathiyaayavan
Ente ella kaalathum
Yeshu mathiyaayavan

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo