എൻ രക്ഷകാ എൻ ദൈവമേ – En Rakshaka En Daivame

Deal Score0
Deal Score0

എൻ രക്ഷകാ എൻ ദൈവമേ – En Rakshaka En Daivame

എൻ രക്ഷകാ എൻ ദൈവമേ
നിന്നിലായ നാൾ ഭാഗ്യമേ
എന്നുള്ളത്തിൻ സന്തോഷത്തെ
എന്നും ഞാൻ കീർത്തിച്ചിടട്ടെ

ഭാഗ്യനാൾ ഭാഗ്യനാൾ യേശു
എൻ പാപം തീർത്തനാൾ
കാത്തുപ്രാർത്ഥിക്കാറാക്കി താൻ
ആർത്തുഘോഷിക്കാറാക്കി താൻ
ഭാഗ്യനാൾ ഭാഗ്യനാൾ യേശു
എൻ പാപം തീർത്തനാൾ

വൻക്രിയ എന്നിൽ നടന്നു
കർത്തനെന്റെ ഞാനവന്റെ
താൻ വിളിച്ചു ഞാൻ പിൻചെന്നു
സ്വീകരിച്ചു തൻ ശബ്ദത്തെ

സ്വസ്ഥമില്ലാത്ത മനമേ
കർത്തനിൽ നീ ആശ്വസിക്ക
ഉപേക്ഷിയാതെ അവനെ
തൻ നന്മകൾ സ്വീകരിക്ക

സ്വർപ്പൂരം ഈ കരാറിനു
സാക്ഷി നിൽക്കുന്നെൻ മനമേ
എന്നും എന്നിൽ പുതുക്കുന്നു
നൽമുദ്ര നീ ശുദ്ധാത്മാവേ

സൗഭാഗ്യം നൽകും ബാന്ധവം
വാഴ്ത്തും ജീവകാലമെന്നും
ക്രിസ്തേശുവിൽ എൻ ആനന്ദം
പാടും ഞാൻ അന്ത്യകാലത്തും

En Rakshaka En Daivame song lyrics in english

En Rakshaka En Daivame
Ninnilayanal Bhagyame
Ennullathin Santhoshthe
Ennennum Njan Keerthicheedate

Bhagyanal Bhagyanal Yeshu
En Papam Theerthanal
Kathu Prarthikaraki Than
Aarthughoshikaraki Than
Bhagyanal Bhagyanal Yeshu
En Papam TherthaNal

Vankriya Ennil Nadathi
Karthanente Njanavante
Than Vilichu Najan Pinchennu
Swekarichu Than Shabdathe

Swasthamillatha Maname
Karthanil Nee Aaswasika
Upeshiyathe Avane
Than Nanmakal Swekarika

Swarpooram Ee Kararinu
Sakshi Nilkunnen Maname
Ennum Ennil Puthukunnu
Nalmudra Ne Shudalmave

Saubhagyam Nalkum Bandavam
Vazthum Jeeva kalamennum
Kristhesuvil En Aanandam
Padum Njan Anthyakalathum

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo