കൊടിയകാറ്റിലും ശാന്തമാക എന്നരുളും

0
Deal Score0
Deal Score0

കൊടിയകാറ്റിലും ശാന്തമാക എന്നരുളും
നീയെന്റെ ബലവും നീയെൻ ആശ്രയം (2)

പോയനാൾകളിൽ കൂടെയിരുന്നവൻ
ഇന്നുമെന്നരികെ കൂടെയുള്ളവൻ
എന്നുമെന്നേക്കും കൂടെയുള്ളതാൽ

ഉയർന്നുവരും കൊടുങ്കാറ്റിലും
നീ മാത്രമെൻ ശൈലം
കുതിച്ചുയരും തിരകളിലും
കാണും നിൻ കാൽപ്പാടുകൾ (2)

രോഗക്കിടക്കയിൽ എഴുന്നേൽക്കാ എന്നരുളും
യഹോവ റാഫാ സൗഖ്യദായകൻ നീയേ (2)

പോയനാൾകളിൽ കൂടെയിരുന്നവൻ
ഇന്നുമെന്നരികെ കൂടെയുള്ളവൻ
എന്നുമെന്നേക്കും കൂടെയുള്ളതാൽ

ഉയർന്നുവരും കൊടുങ്കാറ്റിലും
നീ മാത്രമെൻ ശൈലം
കുതിച്ചുയരും തിരകളിലും
കാണും നിൻ കാൽപ്പാടുകൾ (2)

വ്യാധിയേ നീ കീഴടങ്ങിടും
എൻമേലോ നീ നിഷ്ഫലമായിടും
എനിക്കെതിരായ് പ്രയോഗിച്ചീടുവാൻ
വേറെ ആയുധങ്ങൾ ഇനിയില്ലാ (2)

ഉയർന്നുവരും കൊടുങ്കാറ്റിലും
നീ മാത്രമെൻ ശൈലം
കുതിച്ചുയരും തിരകളിലും
കാണും നിൻ കാൽപ്പാടുകൾ (2)

All lyrics are property and copyright of their respective authors, artists and labels. All lyrics provided for educational purposes only. Please support the artists by purchasing related recordings and merchandise. Thanks #GodMedias #christianmedia #christianmedias You can have your AliDropship plugin forever now and start your Drop shipping
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password