ഞാൻ ഉണരുമ്പോഴും ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴും – Njan unarumbozhum njan urangumbozhum

Deal Score+2
Deal Score+2

ഞാൻ ഉണരുമ്പോഴും ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴും – Njan unarumbozhum njan urangumbozhum

ഞാൻ ഉണരുമ്പോഴും ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴും
എന്നരികത്ത് കാവലായി ഇരിക്കുന്നവൻ (2)
മിഴി നിറയുമ്പോഴും നിറഞ്ഞൊഴുകുമ്പോഴും എൻ മിഴിനീരുമായ്ക്കാൻ അണയുന്നവൻ

ഞാൻ ഉണരുമ്പോഴും ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴും
എന്നരികത്ത് കാവലായി ഇരിക്കുന്നവൻ

എന്നാത്മാവിലെ ചുടുനെടുവീർപ്പുകൾ എല്ലാം ആനന്ദമായെന്നും മാറ്റുന്നവൻ
എന്റെ അകതാരിലേറും മുറിപ്പാടുകൾ
മൃദുസ്നേഹത്താൽ സുഖമാക്കാൻ അണയുന്നവൻ
അവൻ കരുണാമയൻ എൻ പരിപാലകൻ എന്നെ അലിവോടെ കാക്കുമെൻ ഈശോ (2)

ഞാൻ ഉണരുമ്പോഴും ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴും
എന്നരികത്ത് കാവലായി ഇരിക്കുന്നവൻ
മിഴി നിറയുമ്പോഴും നിറഞ്ഞൊഴുകുമ്പോഴും എൻ മിഴിനീരുമായ്ക്കാൻ അണയുന്നവൻ

എൻ വഴിത്താരയിൽ മിന്നും പൊരിവേനലിൽ
എന്നും സ്നേഹത്തിൻ തണലേകി അണയുന്നവൻ
എൻ സഹനങ്ങളിൽ പൊള്ളും തീച്ചൂളയിൽ
എന്നും തെളിനീരുനൽകാൻ അണയുന്നവൻ
അവൻ മമനായകൻ എൻ വഴിയായവൻ എന്നെ താഴാതെ താങ്ങുമെൻ ഈശോ (2)

ഞാൻ ഉണരുമ്പോഴും ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴും
എന്നരികത്ത് കാവലായി ഇരിക്കുന്നവൻ (2)
മിഴി നിറയുമ്പോഴും നിറഞ്ഞൊഴുകുമ്പോഴും എൻ മിഴിനീരുമായ്ക്കാൻ അണയുന്നവൻ

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo