നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട് – Ninnodu koode undu LyRICS

Deal Score+1
Deal Score+1

നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട് – Ninnodu koode undu LyRICS

Chorus
Ninnodu koode undu
Anthyam vareyum ennu
Cholliyon Njan allayo
Anthyam vareyum ninne
Kaaval cheytheeduvan
Andhike Njan illayo

Pre Chorus
Jeevante vachanam
Soukhyamaam vachanam
Vaagdatha vachanam Yeshu

Verse 1
Ulavayathellam ulakathin naadhan
Vachanathaal uruvakkiye
Avanil than jeevan
Irulil than velicham
Enikkinnu velichamayi

Verse 2
Priyanaaya makanil
Priyanaakki maatti
Paavanathmave thannu
Piriyaathe ennil
Athmaavin vachanam
Oru naalum kai vidathe

മലയാളം:

Chorus
നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട്
അന്ത്യം വരേയുമെന്നു
ചൊല്ലിയോൻ ഞാനല്ലയോ
അന്ത്യം വരേയും നിന്നെ
കാവൽ ചെയ്തീടുവാൻ
അന്തികെ ഞാൻ ഇല്ലയോ

Pre-Chorus
ജീവന്റെ വചനം
സൗഖ്യമാം വചനം
വാഗ്ദത്ത വചനം യേശൂ

Verse 1
ഉളവായതെല്ലാം ഉലകത്തിൻ നാഥൻ
വചനത്താൽ ഉരുവാക്കിയേ
അവനിൽ തൻ ജീവൻ
ഇരുളിൽ തൻ വെളിച്ചം
എനിക്കിന്നു വെളിച്ചമായീ

Verse 2
പ്രിയനായ മകനിൽ
പ്രിയനാക്കി മാറ്റി
പാവനാത്മാവെ തന്നു
പിരിയാതെ എന്നിൽ
ആത്മാവിൻ വചനം
ഒരു നാളും കൈവിടാതെ

English Translation:

Chorus
Am I not the One who said
I will be with you till the end
Am I not with you
To guard you till the end

Pre Chorus
The word of life
The word of healing
The word of promise
Jesus

Verse 1
All that was created
The Lord of the earth
Brought forth by His word
The life that is in Him
His light in the darkness
Has become my light today

Verse 2
In the Beloved Son
I was made His Beloved
And given His Holy Spirit
The word of His Spirit never leaves me
Never lets go of my hand

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   error: Download our App and copy the Lyrics ! Thanks
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account