ಅಗಲಿಸದು ಅಗಲಿಸದು – Agalisadhu Agalisadhu

Deal Score+1
Deal Score+1

ಅಗಲಿಸದು ಅಗಲಿಸದು – Agalisadhu Agalisadhu

ಅಗಲಿಸದು ಅಗಲಿಸದು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಗಲಿಸದು (2)
Agalisadu agalisadu, kristana preetiyinda agalisadu (2)

ಕಷ್ಟಗಳೋ ನಷ್ಟಗಳೇ
Kashtagalu nashtagalu
ಸಂಕಟವೋ ಹಿಂಸೆಯೋ
Sankatavu himseyu
ಇಂಥ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಅಗಲಿಸದು
Entha yaava kriyegalu agalisadu

ಮರಣವೋ ಜೀವವೋ
Maranavu jeevavu
ದೂತರೋ ದುರಾತ್ಮವೋ
Dootaru duraatmavu
ಇಂಥ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಗಳೂ
Entha yaava kriyegalu agalisadu

ಕರುಣೆಯ ಸಾಗರನೆ
Karuneya saagarane
ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವರೂಪನೇ
Preetiya svaroopane
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದ ಶಾಶ್ವತವು
Ninna preetiyonde shaashvatavu

ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ (2)
Aaradhane aaradhane, aaradhane aaradhane (2)
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ (2)
Halleluya halleluya, Halleluya halleluya (2)
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದ ಶಾಶ್ವತವು (2)
Ninna preetiyonde shaashvatavu – (2)

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo