வேதாகம இரகசியங்கள் : BIBLE SECRETS IN TAMIL (Tamil Edition)

வேதாகம இரகசியங்கள் : BIBLE SECRETS IN TAMIL (Tamil Edition)
Price: ₹49.00
(as of May 22, 2024 18:27:57 UTC – Details)


Paid Prime Membership on Primevideo.com

666 என்ற எண்ணிற்கு நாம் ஏன்பயப்படுகிறோம்??ஆண்டவருடைய வருகையில் சொல்லப்பட்டுள்ள அறிவியல்.வேதாகம எதிர்ப்பாளர்களுக்கு உலக விஞ்ஞானிகளால் நிரூபிக்கபட்ட இரகசிய வருகை.எப்படி இஸ்ரவேலருக்கு மட்டும் வெளிச்சம் வந்ததுஅப்போஸ்தலனாகியபவுல்பரலோக இராஜ்ஜியத்தில் சிறியவரா?தீர்க்கதரிசனம்ஆபிரகாம் பிறப்பதற்கு முன்னமே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துஇருந்தாரா?அத்திமரம் பட்டுபோனது கனி தராததினால ?அல்லது பசியினாலா?ஆதாம் சந்ததி மூலமாக ஆண்டவர் கூறிய முதல் தீர்க்கத்தரிசனம்?ஆதியாகமம் 1:26 இல் பிதாவாகிய தேவன் யாருடன் பேசிக்கொண்டிருந்தார்?நம்முடைய பரிசுத்த வேதாகமத்தில் காலப்பயணம் சாத்தியமா?ஆண்டவரின் வார்த்தையை மீறிய தீர்க்கதரிசியின் நிலை?யார் இந்த ஏனோக்கு?சவுலோடு பேசின சாமுவேலின் ஆவி பொய்யானது என்று நிரூபிக்கும் ஐந்துகாரியங்கள் ?

ASIN ‏ : ‎ B0B1931Y5D
Language ‏ : ‎ Tamil
File size ‏ : ‎ 1490 KB
Simultaneous device usage ‏ : ‎ Unlimited
Text-to-Speech ‏ : ‎ Not enabled
Screen Reader ‏ : ‎ Supported
Enhanced typesetting ‏ : ‎ Enabled
Word Wise ‏ : ‎ Not Enabled
Print length ‏ : ‎ 55 pages

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo