ఆహా ఆనందమే – Aahaa Aanandame song lyrics

ఆహా ఆనందమే – Aahaa Aanandame song lyrics

ఆహా ఆనందమే మహా సంతోషమే
యేసు పుట్టె ఇలలో (2)
ఆనందమే మహా సంతోషమే
యేసు పుట్టె ఇలలో (2) ||ఆహా||

యెషయా ప్రవచనము నేడు రుజువాయే
జన్మించె కుమారుండు కన్య గర్భమందున (2) ||ఆనందమే||

మీకా ప్రవచనము నేడు రుజువాయే
ఇశ్రాయేల్ నేలెడివాడు జన్మించె బెత్లేహేమున (2) ||ఆనందమే||

తండ్రి వాగ్ధానం నేడు నెరవేరే
దేవుని బహుమానం శ్రీ యేసుని జన్మము (2) ||ఆనందమే||

Aahaa Aanandame song lyrics in english

Aahaa Aanandame Mahaa Santhoshame
Yesu Putte Ilalo (2)
Aanandame Mahaa Santhoshame
Yesu Putte Ilalo (2) ||Aahaa||

Yeshayaa Pravachanamu Nedu Rujuvaaye
Janminche Kumaarundu Kanya Garbhamanduna (2) ||Aanandame||

Meekaa Pravachanamu Nedu Rujuvaaye
Ishraayel Neledivaadu Janminche Bethlehemuna (2) ||Aanandame||

Thandri Vaagdhaanam Nedu Neravere
Devuni Bahumaanam Shree Yesuni Janmamu (2) ||Aanandame||

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo