പുതിയ നിയമം : New Testament (Malayalam) (Malayalam Bible Series Book 2) (Malayalam Edition)

പുതിയ നിയമം : New Testament (Malayalam) (Malayalam Bible Series Book 2) (Malayalam Edition)
Price: ₹69.00
(as of May 19, 2024 19:52:50 UTC – Details)


Paid Prime Membership on Primevideo.com

പുതിയ നിയമം ബൈബിളിൻറെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ്. പുതിയ നിയമത്തിൽ 27 പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ നാല് പുസ്തകങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തെയും ഉപദേശങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ളതാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളുടെ ഉപദേശങ്ങളും രചനകളുമാണ് ബാക്കി പുസ്തകങ്ങൾ.

യേശു പഠിപ്പിച്ച ജീവിതം, ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ, തത്ത്വങ്ങൾ എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കും.

New Testament is the second part of the Bible. The New Testament has 27 books. First four books are about the life and teachings of Jesus Christ. The rest of the books are the teachings and writings of Jesus Christ’s followers.

The life, ethical values and principles taught by Jesus will change your life.

ASIN ‏ : ‎ B08GSTY3C6
Language ‏ : ‎ Malayalam
File size ‏ : ‎ 1190 KB
Simultaneous device usage ‏ : ‎ Unlimited
Text-to-Speech ‏ : ‎ Not enabled
Enhanced typesetting ‏ : ‎ Enabled
Word Wise ‏ : ‎ Not Enabled
Print length ‏ : ‎ 712 pages

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo