ബൈബിൾ കഥകൾ: പുനരാഖ്യാനം : സാം മുതുകുളം (Malayalam Edition)

ബൈബിൾ കഥകൾ: പുനരാഖ്യാനം : സാം മുതുകുളം (Malayalam Edition)
Price: ₹284.05
(as of May 21, 2024 14:14:08 UTC – Details)


Paid Prime Membership on Primevideo.com

ബൈബിളിലെ വിവിധ സംഭവവികാസങ്ങൾ കഥാരൂപേണ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം.ചിത്രങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതിനാൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും പുസ്തകം ഒരുപോലെ ആകർഷകമായിരിക്കും.68 ഓളം കഥകൾ ബൈബിളിനെ വളരെ ലളിതമായി വായനക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ആണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

ASIN ‏ : ‎ B0D3Q2CK74
Publisher ‏ : ‎ SOPHIA BOOKS (8 May 2024)
Language ‏ : ‎ Malayalam
File size ‏ : ‎ 32283 KB
Simultaneous device usage ‏ : ‎ Unlimited
Text-to-Speech ‏ : ‎ Not enabled
Screen Reader ‏ : ‎ Supported
Enhanced typesetting ‏ : ‎ Enabled
Word Wise ‏ : ‎ Not Enabled
Print length ‏ : ‎ 196 pages

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo