സൃഷ്ടിയോ പരിണാമമോ (Malayalam Edition)

സൃഷ്ടിയോ പരിണാമമോ (Malayalam Edition)
Price: ₹99.00
(as of May 23, 2024 14:37:18 UTC – Details)


Paid Prime Membership on Primevideo.com

പിശാചിൻ്റെ വിഡ്ഢിത്തത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചുപേരെ രക്ഷിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ, ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത നിരവധി ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ചാൾസ് ഡാർവിൻ തൻ്റെ വിഡ്ഢിത്തമായ സിദ്ധാന്തം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം അവരുടെ എണ്ണം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു. ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും സ്രഷ്ടാവ് ആയ ദൈവം, ഒരിക്കലും തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരസിക്കപ്പെട്ടു. ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പിശാചിനെ ആരാധിക്കുന്നവരേക്കാൾ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പാപപൂർണമായ ജീവിതം നയിച്ചതിന് മനസ്സാക്ഷിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആ സിദ്ധാന്തം വലിയ ആശ്വാസമാണ്. ഉപരിപ്ലവമായി ഈ സിദ്ധാന്തം നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, ആ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുമ്പോൾ, അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് വലിയ വിഡ്ഢിത്തമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ആകും. ശാസ്ത്രം ഇപ്പോൾ ഡാർവിൻ്റെ കാലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വളർന്നപ്പോൾ, ശാസ്ത്രം തന്നെ അത് വലിയ വിഡ്ഢിത്തമായി തെളിയിച്ചു. ഇതുമൂലം നരകത്തിൽ എത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ശരിക്കും ഖേദമുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനല്ല. പക്ഷേ, പരേതനായ പ്രൊഫ. എച്ച്. ഹാനോക്കിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ, അനേകരെ നുണയിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്കും ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കും മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്കും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം നിർമ്മിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച പോയിൻ്റുകൾക്കൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പോയിൻ്റുകൾ എടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.

ASIN ‏ : ‎ B0CY9RHDD3
Language ‏ : ‎ Malayalam
File size ‏ : ‎ 890 KB
Simultaneous device usage ‏ : ‎ Unlimited
Text-to-Speech ‏ : ‎ Not enabled
Screen Reader ‏ : ‎ Supported
Enhanced typesetting ‏ : ‎ Enabled
Word Wise ‏ : ‎ Not Enabled
Print length ‏ : ‎ 13 pages

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo