இன்னிய முகமலர்ந்து – Inniya Mugamalarnthu Song Lyrics

இன்னிய முகமலர்ந்து – Inniya Mugamalarnthu Song Lyrics

1.இன்னிய முகமலர்ந்து இருதய துருகுமன்பால்
உன்னத தேவமைந்தன் உலகின்பாற் கருணை கூர்ந்து
மன்னீப்பீர் என்பிதாவே மதலைகளிவர்கள் குற்றம்
மன்னீப்பீர் என்றுருகு மனுவுக்கே ஆமென் என்பீர்

2.பதிலுக்கு பதில் செயென்ற பழைய ப்ரமாணமாற்றி
புதியதங் கற்பனையை புவியதில் நாட்ட வந்த
கதி தருங் கருணைமூர்த்தி கருணையுற்றுருகி தம்மை
வதைத்திடும் யூதர்கட்காய் வருந்தியே ஜெபித்து நின்றார்

3.விற்றதும் வீணன் நானே வெறுத்ததும் வீணன் நானே
செற்றதும் சேவகன் நானே அறைந்ததும் அடிமை நானே
குத்தின கோரன் நானே கொலைபுரிந்தவனும் நானே
இதனை பாவந் செய்தேன் இரங்கியாட் கொள்ளுமையா

4.மன்னீப்பீர் எந்தன் பாவம் மைந்தர்தம் சிலுவை நோக்கி
மன்னீப்பீர் எந்தன் பாவம் மைந்தர் ஐங்காயநோக்கி
மன்னீப்பீர் எந்தன் பாவம் மரிக்கும் தம்மைந்தர் நோக்கி
மன்னீப்பீர் எந்தன் பாவம் ஆமென் ஆமென்

Inniya Mugamalarnthu song lyrics in English 

1.Inniya Mugamalarnthu Iruthaya Thurugumanbaal
Unnatha Devamainthan Ulaginpaar Karunai Koornthu
Manneepeer Enpithave Mathalaikazhivarkal Kuttram
Manneepeer Entrugu Manuvukae Amen Enpeer

2.Pathilukku Pathil Seientra Palaya Piramanamaattri
Puthiyathang karpanayai pooviyathil Naatta vantha
Kathi tharung Karunaimoorthi Karunaiuttruruki Thammai
Vathaithidum Uytharkatkai Varunthiaye Jebithu Nintaar

3.Vittarthum Veenan Naanae Veruthumveenan Naanae
Settrathum Sevagan naanae Arainthathum Adimai Naanae
Kuthina kooran Naanae Kolaipurinthavanum Naanae
Ithanai Paavan seithaen Irunkyaat Kollumaiyaa

4.Manneepeer Enthan Paavam Mainthartham Siluvai Nokki
Manneepeer Enthan Paavam Mainthar Iyyankaaya Nokki
Manneepeer Enthan Paavam Marikkum Thammainthar Nokki
Manneepeer Enthan Paavam Manneepeer Amen Amen .

Naanae Unnai Sugamakkum Christian Song Lyrics

உங்கள் விசுவாசத்தின் வர்த்தனைக்காகவும் சந்தோஷத்துக்காகவும் நான் பிழைத்து, உங்கள் அனைவரோடுங்கூட இருப்பேனென்று அறிந்திருக்கிறேன்.
That your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again.
பிலிப்பியர் : Philippians:1:26

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo