ಜೈ ಶ್ರೀ ಯೇಸು – Jai Shree Yesu

Deal Score+2
Deal Score+2

ಜೈ ಶ್ರೀ ಯೇಸು – Jai Shree Yesu

Song Lyrics in Kannada

ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸು
ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸು
ಎಲ್ಲಾ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ
ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸು
ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳುವ ನಾಮ
ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸು

ಜೈ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಜೈ ಶ್ರೀ ಯೇಸು (2)

ಪಾಪಿಗಳು ಎನ್ನದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುವ ಕರುಣೆಯ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು
ಪಾಪವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡುವ ಜೀವಂತ ನಾಮ ಯೇಸು (2)
ಜೈ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಜೈ ಶ್ರೀ ಯೇಸು (2)

ಬಲಹೀನನನ್ನು ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವ ಬಲವಾದ ನಾಮ ಯೇಸು
ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಸುವಂತ ಮಹಿಮೆಯ ನಾಮ ಯೇಸು (2)
ಜೈ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಜೈ ಶ್ರೀ ಯೇಸು (2)

ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ಯೇಸು
ಜಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಯಹೋವ ನಿಸಿಯೇ ಪರಾಕ್ರಮ ನಾಮ ಯೇಸು (2)
ಜೈ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಜೈ ಶ್ರೀ ಯೇಸು (2)

ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸು
ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸು
ಎಲ್ಲಾ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ
ಜಯ ಜಯ ಯೇಸು ಸರ್ವಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳುವ
ನಾಮ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸು
ಜೈ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಜೈ ಶ್ರೀ ಯೇಸು (4)

Jai Shree Yesu song Lyrics in English

Jaya Jaya Jaya yesu
Jaya Jaya Jaya yesu
Ella naama dhalliyu meladha naama
Jaya Jaya Jaya yesu
Sarva janarellaru hoguluva naama
Jaya Jaya Jaya yesu

Jaishri yesu, Jaishri yesu (2)

Papigalu ennadhae, prethiyindhae noduvaa, karuneya Priya yesu
Papavannu dheveshisi, nithya jeeva needuuvaa, jeevantha naama yesu (2)
Jai shri yesu, Jai shri yesu (2)

Baalahinanannu, baaladindhaa thumbisuva, balavadha naama yesu
Aasadhyavadhadhella, sadhyavagesuvantha, mahimeya naama yesu (2)
Jai shri yesu, Jai shri yesu (2)

Ikkatina vellayalli, jotheyella iruva, yehovae shamma yesu
Jayavannu needuuvaa, yehovae nissiya, parakrama naama yesu (2)
Jai shri yesu, Jai shri yesu (2)

Jaya Jaya Jaya yesu
Jaya Jaya Jaya yesu
Ella naama dhalliyu meladha naama
Jaya Jaya Jaya yesu
Sarva janarellaru hoguluva naama
Jaya Jaya Jaya yesu
Jai shri yesu, Jai shri yesu (4)

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo