මා හදේ අධිකවූ ප්‍රීතියයි – Ma ade adikau prithiyai

Fr_SJBerchmans
Deal Score+1
Deal Score+1

මා හදේ අධිකවූ ප්‍රීතියයි – Ma ade adikau prithiyai

මා හදේ අධිකවූ ප්‍රීතියයි
මා සමිඳුන් මා සමග සිටින්නේ

හිඟකම් නෑ හිඟකම් නෑ
මා සමිඳුන් මා එඬේරා

1. ආත්මය සනසන්නේ
නව බලයක් දෙන්නේ
එතුමාගේ නාමය නිමිත්තෙන්
දමිටු මාවතේ නිති මා ගෙන යන්නේ

2. සතුරන් දෑස් හමුවේ
ස්ථානයක් මට දෙන්නේ
නව ආලේපය මා හිස තබමින්
පුරවා ගෙන යන්නේ

3. දිවියේ සෑම දිනේ
කරුණාව මා හට වේ
යහපත කරුණාව මා පසුපස එයි
දිවියේ සෑම දිනේ

Ma ade adikau prithiyai song lyrics in english

Ma ade adikau prithiyai
Ma samidun ma samaga sitinne

Higakam ne higakam ne
Ma samidun ma edera

1. Aathmaya sanasanne
Nava balayak denne
Ethumage namaya nimiththen
Damitu maavathe nithi ma gen yanne

2. Sathuran desh hamuve
Sthanayak mata denne
Nava aalepaya ma hisa thabamin
Purawa gena yanne

3. Diviye sema dine
Karunawa ma hata ve
Yahapatha karunaava ma pasupasa ei
Diviye sema dine

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo