నన్ను చూచువాడా – Nannu choochuvaada

Fr_SJBerchmans
Deal Score+3
Deal Score+3

నన్ను చూచువాడా – Nannu choochuvaada

నన్ను చూచువాడా
నిత్యం కాచువాడా (2)

పరిశోధించి తెలుసుకున్నావు
చుట్టూ నన్ను ఆవరించావు

కూర్చుండుట నే
లేచియుండుట
బాగుగ యెరిగియున్నావు- రాజా

1. తలంపులు తపనయు అన్నీ
అన్నియు యెరిగియున్నావు
నడచిననూ పడుకున్ననూ
అయ్యా! నీవెరిగియున్నావు

ధన్యవాదం యేసు రాజా (2)

2. వెనుకను ముందును కప్పి
చుట్టూ నన్ను ఆవరించావు
(నీ) చేతులచే అనుదినము
పట్టి నీవే నడిపించావు

ధన్యవాదం యేసు రాజా (2)

3. పిండమునై యుండగా నీ కన్నులకు
మరుగై నేనుండలేదయ్యా
నిర్మించితివి
ఆశ్చర్యమే కలుగుచున్నది

ధన్యవాదం యేసు రాజా (2)

Nannu choochuvaada telugu Jebathotta Jeyageethangal song lyrics in english

Nannu choochuvaada
Nithyam kaachuvaada (2)

Parishodinchi Telusukunnaavu
Chutu nannu aavarinchaavu

Koorchunduta ne
Lechiyunduta
Baaguga erigiyunnaavu – Rajaa

1. Thalampulu, Thapanayu anni
Anniyu Erigiyunnaavu
Nadachinanu, Padukunnanu
Ayya neeverigiyunnaavu – Nenu

Dhanyawaadam, Yesu Raaja -2

2. Venukanu, Mundhunu kappi
Chutu Nannu Aavarinchaavu
Nee chethulache Anudhinamu
Patti neeve nadipinchaavu

Dhanyawaadam, Yesu Raaja -2

3. Pindamunai yundagaa nee Kannulaku
Marugai Nenundaledhayya
Vichitramugaa Nirminchithivi
Aascharyame Kaluguchunnadhi
Dhanyawaadam, Yesu Raaja -2


Nannu Choochuvaada Telugu Fr.S.J.Berchmans Jebathotta Jeyageethangal

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo