ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧ – Nee Parishudda

Deal Score+1
Deal Score+1

ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧ – Nee Parishudda

ಆರಾಧನೆ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲಾ ||೪||
ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನೇ
ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನೇ ||೨||
ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೆ ||೨||

ಎಲ್-ಓಲಾಂ ದೇವನೆ ಆರಾಧನೆ
ನಿರಂತರ ದೇವನೆ ಆರಾಧನೆ ||೨||
ನಿತ್ಯ ದೇವನು ನೀನೇ
ಮಹಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಾಜ ನೀನೇ ||೨||
ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧ ಎಲ್-ಓಲಾಂ ದೇವನೆ ||೨||

ಎಲ್-ಷಡಾಯ್ ದೇವನೆ ಆರಾಧನೆ
ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಆರಾಧನೆ ||೨||
ನೀ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತನೇ
ಸರ್ವ ಲೋಕವನ್ನು ಆಳ್ವವನೇ ||೨||
ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧ ಎಲ್-ಷಡಾಯ್ ದೇವನೆ ||೨||

ಆರಾಧನೆ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲಾ ||೪||
ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನೇ
ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನೇ ||೨||
ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೆ ||೨||

Nee Parishudda song lyrics in english

Nee Parishudda

1. Aaradhane Immanuvela (2)
Nanna Jotheyalli Iruvavane
Namma Madhyadhalli Vaasisuvavane
Cho: Nee Parishudda
Nee Parishudda
Immanuvelane (2)

2. El-Olam Devanae Aaradhane
Niranthara Devanae Aaradhane
Nithya Devanu Neene
Maha-Parishudda Raja Neene
Cho: Nee Parishudda
Nee Parishudda
El-Olam Devane (2)

3. El-Shadai Devane Aaradhane
Sarvashakthane Aaradhane
Nee – Sarva Srushti Karthane
Sarva-Lokavannu Ahluvavane
Cho: Nee Parishudda
Nee Parishudda
El-Shaddai Devane (2)

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo