ഞാൻ വരുന്നു ക്രൂശിങ്കൽ – Njan Varunnu Krushinkal

Deal Score+1
Deal Score+1

ഞാൻ വരുന്നു ക്രൂശിങ്കൽ – Njan Varunnu Krushinkal

1) ഞാൻ വരുന്നു ക്രൂശിങ്കൽ സാധു ക്ഷീണൻ കുരുടൻ
സർവ്വവും എനിക്കെച്ചിൽ പൂർണ്ണരക്ഷ കാണും ഞാൻ

ശരണമെൻ കർത്താവേ! വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടേ!
താഴ്മയായ് കുമ്പിടുന്നു രക്ഷിക്കയെന്നെയിപ്പോൾ

2) വാഞ്ഛിച്ചു നിന്നെയെത്ര ദോഷം വാണെന്നിൽ എത്ര?
ഇമ്പമായ് ചൊല്ലുന്നേശു ഞാൻ കഴുകിടും നിന്നെ

3) മുറ്റും ഞാൻ തരുന്നിതാ ഭൂനിക്ഷേപം മുഴുവൻ
ദേഹം ദേഹി സമസ്തം എന്നേക്കും നിന്റേതു ഞാൻ

4) എന്നാശ്രയം യേശുവിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട്ടിൽ
താഴ്മയായ് കുമ്പിടുന്നു രക്ഷിക്കുന്നിപ്പോളേശു

Njan Varunnu Krushinkal song lyrics in english

Njan varunnu krushinkal
Sadhu ksheenan kurudan
Sarvavum enikkechil
Poorna raksha kaanum njan
Sahranam en Karathave
Vazhthappetta kunjade
Thanzhmayal kumbidunnu
Rakshikka enne ippol

Vanchichu ninne ethra
Dhosham vaanennil ethra
Imbamamay chollunneshu
Njan kazhukidum ninne

Muttum njan tharunnitha
Bhoo nikshepam muzhuvan
Dheham dhehi samastham
Ennekkum nintethu njan

Ennashrayam Yeshuve
Vazhthappetta kunjattil
Thazhmayay kumbidunnu
Rakshikkunnippol Yeshu

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo