പിൻമഴക്കാലം – Pinmazhakalam

Deal Score+1
Deal Score+1

പിൻമഴക്കാലം – Pinmazhakalam

പിൻമഴക്കാലം

പിൻമഴക്കാലമിത്
പിൻമഴക്കാലമിത്
ധാരാളമായി കൊയ്തീടുവാൻ
വൻമഴയെ താ യേശുവേ
ധാരാളമായി കൊയ്തീടുവാൻ
വൻമഴയെ താ യേശുവേ (2)

കണ്ണുനീരിൽ വിതച്ചവൻ ഞാൻ
ചുടുകണ്ണുനീരിൽ വിതച്ചവൻ ഞാൻ
ആർപ്പോടെ കൊയ്തീടുവാൻ
വൻമഴയെ താ യേശുവേ (2) (പിൻമഴ)

വിശ്വാസത്തിൽ വിതച്ചവൻ ഞാൻ
ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ വിതച്ചവൻ ഞാൻ
നൂറുമേനി ഫലം തരുവാൻ
വൻമഴയെ താ യേശുവേ (2) ( പിൻമഴ)

നാമ്പുകൾ തളിർത്തീടുവാൻ
അവ നന്നായ് ഫലം തരുവാൻ
ലോകസ്നേഹം വിട്ടൊഴിയാൻ
വൻമഴയെ താ യേശുവേ (2) (പിൻമഴ)

പുതുജീവൻ പകർന്നവനെ
എന്നിൽ പുതുശക്തി പകർന്നവനെ
ആയുസ്സെല്ലാം കൂടെ പോരാൻ
വൻമഴയെ താ യേശുവേ (2) (പിൻമഴ)

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo