പ്രരഞ്ചനായകൻ ഉരുവായി – Prapanja Naayakan Uruvaayi

Deal Score0
Deal Score0

പ്രരഞ്ചനായകൻ ഉരുവായി – Prapanja Naayakan Uruvaayi

പ്രരഞ്ചനായകൻ ഉരുവായി
പ്രതിബന്ധംഎല്ാം ഒഴിവായി
തല ചായ്കുവാൻ കാലികൂടിതിൽ
സ്നേഹതീരങ്ങൾ ഒരുങ്ങുകയായ് പ്രരഞ്ച

ഉലകിൻ ോഥനേ ഉയിനരാടിന്ന്
വരനവൽകാൻ ഭൂമി ഒരുങ്ങി
മഞ്ഞു രുതനചാരു മാേസങ്ങൾ
വാതായേങ്ങൾ തുറന്നു (2)
ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്ുതതിയും മാേവർകു സംപ്രീതിയും
മാലാഖാമാരന്നു രാടി രാടി രാടി
വാഴ്തി രാടാം വാഴ്തി സ്ുതതികാം
സ്നേഹ വാരിധിനയ (2) പ്രരഞ്ച
കേിവിൻ കണങ്ങൾ കേിനവാടിന്ന്
കനവിൽനിറച്ചിടുവാൻ
മാനസ്സമമാരുങ്ങി ഭൂതലമാനക
താരകം വിരിയും രാവിൽ (2)
ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്ുതതിയും മാേവർകു സംപ്രീതിയും
മാലാഖാമാരന്നു രാടി രാടി രാടി
വാഴ്തി രാടാം വാഴ്തി സ്ുതതികാം
സ്നേഹ വാരിധിനയ (2) പ്രരഞ്ച

Prapanja Naayakan Uruvaayi song lyrics in english

Prapanja Naayakan Uruvaayi
Prathibandham Ellam Ozhivaayi
Thal Chaaykkuvaan Kaalikkoodithil
Sneha Theerangal Orungukayai Prapanja

Ulakin Naathane Uyirodinnu
Varavelkkan Bhoomi Orungi
Manju Puthachoru Maanasangal
Vaathayanagal Thurannu (2)

Unnathangalil Sthuthiyum Maanavarkku Sampreethiyum
Maalakhamaarannu Paadi Paadi Paadi
Vaazhthi Paadam Vaazhthi Sthuthikkam
Sneha Vaaridhiye (2) Prapanja

Kanivin Kanangal Kanivodinnu
Kanavil Nirachiduvaan
Maanasamorungi Bhoothalamaakee
Thaarakam Viriyum Raavil (2)

Unnathangalil Sthuthiyum Maanavarkku Sampreethiyum
Maalakhamaarannu Paadi Paadi Paadi
Vaazhthi Paadam Vaazhthi Sthuthikkam
Sneha Vaaridhiye (2) Prapanja

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo