સ્વર્ગ તમારી સ્તુતિ કરે છે, હે પ્રભુ જ્યાં તમે છો – Swarg Tamari Stuti kare chhe

Deal Score+1
Deal Score+1

સ્વર્ગ તમારી સ્તુતિ કરે છે, હે પ્રભુ જ્યાં તમે છો – Swarg Tamari Stuti kare chhe

Swarg Tamari Stuti kare chhe
Hey Prabhu Jyan tame chho
Devadma Stuti kariye chhiae
Tyan tame jagrut thavo

Stuti ho, Stuti ho
Ek Manthi Stuti kariye chhiae (Swarg)

1. Tamara naam jyan pragat thay chhe
Mota kaam karo chho (Stuti ho)

2. Tamara jeva koi Dev nathi
Mahan Dev tame chho (Stuti ho)

3. Mahima, Maan tatha Aadar badha
Tamne aapiye chhiae (Stuti ho)

Swarg Tamari Stuti kare chhe song lyrics in Gujarati

સ્વર્ગ તમારી સ્તુતિ કરે છે, હે પ્રભુ જ્યાં તમે છો
દેવળમાં સ્તુતિ કરીએ છીએ, ત્યાં તમે જાગૃત થાઓ

સ્તુતિ હો, સ્તુતિ હો,
એક મનથી સ્તુતિ કરીએ છીએ (2) (સ્વર્ગ…)

1. તમારા નામ જ્યાં પ્રગટ થાય છે, મોટા કામ કરો છો (2)
સ્તુતિ હો, સ્તુતિ હો,
એક મનથી સ્તુતિ કરીએ છીએ (2) (સ્વર્ગ…)

2. તમારા જેવા કોઇ દેવ નથી, મહાન દેવ તમે છો (2)
સ્તુતિ હો, સ્તુતિ હો,
એક મનથી સ્તુતિ કરીએ છીએ (2) (સ્વર્ગ…)

3. મહિમા, માન તથા આદર બઘા તમને આપીએ છીએ (2)
સ્તુતિ હો, સ્તુતિ હો,
એક મનથી સ્તુતિ કરીએ છીએ (2) (સ્વર્ગ…)

Swarg Tamari Stuti kare chhe song lyrics in  Hindi

स्वर्ग तमारी स्तुति करे छे, हे प्रभु ज्यां तमे छो
देवडमां स्तुति करीए छीए, त्यां तमे जागृत थाओ
स्तुति हो, स्तुति हो,
एक मनथी स्तुति करीए छीए (2) (स्वर्ग…)

1. तमारा नाम ज्यां प्रगट थाय छे, मोटा काम करो छो (2)
स्तुति हो, स्तुति हो,
एक मनथी स्तुति करीए छीए (2) (स्वर्ग…)

2. तमारा जेवा कोई देव नथी, महान देव तमे छो (2)
स्तुति हो, स्तुति हो,
एक मनथी स्तुति करीए छीए (2) (स्वर्ग…)

3. महिमा, मान तथा आदर बधा तमने आपीए छीए (2)
स्तुति हो, स्तुति हो,
एक मनथी स्तुति करीए छीए (2) (स्वर्ग…)


[ad_2]

Album : UTSAV 1

Song : Swarg Tamari Stuti Kare Chhe

Singers : Rev. T. Mohan

 

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo