ఉదయమున నీ సన్నీదిలో మోకరిలేదను – Udayamuna Nee Sannidhilo

Deal Score+1
Deal Score+1

ఉదయమున నీ సన్నీదిలో మోకరిలేదను – Udayamuna Nee Sannidhilo

పల్లవి:
ఉదయమున నీ సన్నీదిలో మోకరిలేదను
కృతజ్ఞతతో నమస్కారించి సాగిలపడెదను – 2
నీ స్వరము వినాలని – నీ మహిమను చూడాలని
నీ కృపను పొందాలని – నీ బలము కావాలని
వేకువనే లేచి ఆశతో కనిపెట్టెదను – 2

చరణం: 1
జీవముకంటె ఉత్తమమైన నీకృపను కీర్తింతును
తేనెకంటే మధురమైన నీప్రేమను కొనియాడెదను – 2
నిన్నుగూర్చిన ధ్యానము నాకెంతో ప్రియము – 2
ఉత్సహించు పెదవులతో గానము చేసెదను – 2

చరణం: 2
నీ గ్రంథమందు ఆశ్యర్యకరమైన ఎన్నెన్నో సంగతులను
చూచునట్లు నా కన్నులను తెరువుము నా ప్రభువా – 2
నీ ఉపదేశములు నాకెంతో ఇష్టము – 2
శుద్ధమైన హృదయముతో నిన్ను వెదకెదను – 2

Udayamuna Nee Sannidhilo English Translation

I kneel in Your presence in the morning
I worship and bow down with thanksgiving – 2
To hear Your voice – to see Your glory
To receive Your grace – to get Your power
I rise early in the morning with expectation – 2

1. I glorify You for Your grace which is better than life
and praise You for Your love which is sweeter than honey – 2
Meditating on You is dear to me – 2
My mouth will praise You with joyful lips -2

2. Open my eyes to see so many wonderful
things in Your book, my Lord – 2
I love Your precepts – 2
I will seek You with a pure heart – 2

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo