വിശ്വാസത്താൽ എല്ലാം എല്ലാംസാധ്യം – Viswasathal ellam ellam sadhyam

Deal Score0
Deal Score0

വിശ്വാസത്താൽ എല്ലാം എല്ലാംസാധ്യം – Viswasathal ellam ellam sadhyam

വിശ്വാസത്താൽ എല്ലാം എല്ലാംസാധ്യം വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവ മഹത്വം കാണും
വിശ്വാസമോ ആശയിൽ ഉറപ്പും കാണാ കാര്യത്തിൽ നിശ്ചയവുമേ

1)അബ്രഹാംയഹോവയിൽവിശ്വസിച്ചു
ദൈവംഅതുനീതിയായികണക്കിട്ടല്ലോ
ആശയ്ക്കുവിരോധമായിആശയോടെ
വിശ്വസിച്ചു അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു

2)ആരേ ഞാൻ വിശ്വസിപ്പതെന്നറിയു-
ന്നു
അവനെൻ ഉപനിധി സർവ്വശക്തനേ(2)
ഒരുനാളുംകൈവിടാതെഉപേക്ഷിക്കാ-
തെ
അന്ത്യത്തോളം എന്നെ വഴിനടത്തും (2)

3)ദൈവം തന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എല്ലമെ
ല്ലാം
നിശ്ചയമായ്നിറവേറിടുംഅതിവേഗ
ത്തിൽ(2)
വിശ്വസിക്ക നീ ധൈര്യം പ്രാപിക്കാ
സമയം ആസന്നമായി നിറവേറുവാൻ

4)നിനക്കെതിരായ് നിൽക്കുംപ്രതികൂല
ങ്ങൾ
അനുകൂലമായിമാറും അതു നിശ്ചയ
മായി(2)
ചെങ്കടൽപിളരും യോർദ്ദാൻപിൻ വാ
ങ്ങും
ജെയ വീരൻ ദൈവംനിന്റെ മുൻപിൽ
ഉണ്ടല്ലോ(2

Viswasathal ellam ellam sadhyam song lyrics in english

Viswasathal ellam ellam sadhyam
Viswasichal daiva mahathwam kaanum (2)
Viswasamo aashayin urappum
Kaana karyathin nischayavume (2) – Viswasathal

1.abraham yahovayil viswasichu
Daivam athu neethiyaay kanakkittallo (2)
Aashayku virodhamaay aashayode
Viswasichu anugraham praapichu (2) – Viswasathal

2. Aare njan viswasippathennariyunnu
Avan en upanidhi sarva shakthane (2)
Oru naalum kai vidathe upekshikkathe
Anthyatholam enne vazhi nadathum – Viswasathal

3.daivam thanna vagthathangal ellam ellam
Nischayamaay niravereedum athi vegathil (2)
Viswasikka ne dhairyam praapikka
Samayam aasannamaay niraveruvan (2) – Viswasathal

4.ninakkethiraay nilkkum prathikoolangal
Anukoolamaay marum adu nischayamaayi (2)
Chenkadal pilarum yordhan pinvaangum
Jayaveeran deivam ninte munpilundallo (2) – Viswasathal

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo