യാഹെന്റെ ദൈവം – Yahente daivam

Deal Score+1
Deal Score+1

യാഹെന്റെ ദൈവം – Yahente daivam

യാഹെന്റെ ദൈവം യാഹാണെൻ ഇടയൻ
യാഹെന്നെ വഴി നടത്തും (2)
ഒന്നിനും മുട്ടില്ലാതെ ഒന്നിനും കുറവില്ലാതെ (2)
ക്ഷാമത്തിൻ നടുവിലും ക്ഷേമത്തൊടെ
യാഹിൻ കരങ്ങൾ പുലർത്തുമെന്നെ

ഞാൻ പോകും വഴിയിൽ കണ്ടുവല്ലോ
എന്നെ കാണും കണ്ണുകളെ(2)
എൻ ഇന്നലെകൾ ഇന്നുകളും
നാളെയും നന്നായി അറിയുമവൻ(2)

ചൂടേറും മരുഭൂവിൻ യാത്രയതിൽ
തണലേകിയെന്നെ നടത്തിയല്ലോ(2)
ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത നൽ ഉറവ
തുറന്നു തന്നെന്നെ കരുതുന്നവൻ(2)

Yahente daivam song lyrics meaning in English

Yahweh Is My God Yahweh Is My Shepherd
Yahweh Will Lead My Path
Without Lacking Anything Without Needing Anything
During The Famine in Abundance Shall
Yahweh’s Hand Keep Me

I Was Seen on My Way
By The Eyes That Sees Me
He Very Well Knows My Yesterdays,
My Todays and My Tomorrows

On The Way in The Hot Wilderness
He Provided Shade and Led Me
He Who Cares About Me Shall
Open A Spring That Never Dries Up

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo