உம்மை போல நான் வாழ – YESUVE UMMAI POLA MAATRUM

உம்மை போல நான் வாழ – YESUVE UMMAI POLA MAATRUM

உம்மை போல நான் வாழ விரும்புற இயேசுவே
உம்மை போல நான் மாற விரும்புற இயேசுவே – 2
இயேசுவே உம்மை போல என்னை மாற்றும் – 4

1. உமக்குள் இருக்கும் அன்பு
எனக்கு வேணும் தாங்க
உமக்குள் இருக்கும் பொறுமை
எனக்கு வேணும் தாங்க
உமக்குள் இருக்கும் மனதுருக்கம்
எனக்கு வேணும் தாங்க
உமக்குள் இருக்கும் மன்னிக்கும் குணம்
எனக்கு வேணும் தாங்க – இயேசுவே உம்மை

2. உமக்குள் இருக்கும் கனிகள்
எனக்கு வேணும் தாங்க
உமக்குள் இருக்கும் வரங்கள்
எனக்கு வேணும் தாங்க
உமக்குள் இருக்கும் ஆத்தும பாரம்
எனக்கு வேணும் தாங்க
உமக்குள் இருக்கும் ஜெப ஆவி
எனக்கு வேணும் தாங்க – இயேசுவே உம்மை

Song : Yesuve Ummai Pola Maatrum
Album : Pudhiya Maatram
Sung By :Eva.Johnson
Lyrics,Tune & Composed : Eva.Johnson
Music Arrangements: John Rohith
keyboard sequencing : John Rohith
Guitars: Keba Jeremiah,
Flute , Clarinet & Sax: Aben Jotham
Choir Arrangements : ELFE
Backing Vocals : Roshini , Anuj & Matthew
Recorded: John's Bounce Studio
Mixed : Prem @ AJ Studio
Mastered : Step 1 Digitals By Anish Yuvani
Video : Jack J.Godson@Prores Media
Produced By: VOICE OF REVIVAL MINISTRY
+91 94864 68931,+91 96295 91921
Released By : REJOICE
Music On: MUSICMINDSS
Conceptualized By : Vincent Robin
Digital Promtion: Vincent Sahayaraj
Project Owened By : Vincent George
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo