அகமகிழ்ந்தடி பணிவோமே

அகில உலகம் நம்பும்

அஞ்சாதே யேசு ரட்சகர்

அஞ்சலோடு நெஞ்சுருகி

அசட்டை பண்ணாதே

அடியேன் மனது வாக்கும் 
அடைக்கலம் அடைக்கலமே இயேசு

அடைக்கலப் பாறையான இயேசுவே

அடைக்கலம் அடைக்கலமே இயேசு

அதிகாலை நேரம் 

அதிகாலையில் உம் அன்பை பாடுவேன்

அதிகாலையிலுமைத் தேடுவேன்
அதி மங்கல காரணனே

அதிசயங்கள் செய்கிறவர்

அதினதின் காலத்தில்

அதோ ஒரு நட்சத்திரம்

அதோ வாறார் மேகத்தின் மேல்

அதோ! மாட்டுத் தொழு பார்

அந்தகாரப் பூமிஇதையா
அந்த நாள் பாக்கிய நாள்

அந்தகார லோகத்தில்

அநாதி தேவன் என் அடைக்கலமே
அமலா தயாபரா அருள்கூர் ஐயா

அமர்ந்திருப்பேன் அருகினிலே

அப்பா அல்பா ஒமெகா

அப்பா அருட்கடலே வரம்
அப்பா தயாள குணாநந்த

அப்பா என் அப்பா

அப்பா உம் பாதம் அமர்ந்துவிட்டேன்

அபிஷேக நாதரே

அபிஷேகம் என் தலைமேலே

அரசனைக் காணமலிருப்போமோ

அரியணையில் வீற்றிருப்பவரே

அறிமுகம் இல்லா என்னிடம் வந்து

அருள் நாதா – என் – குருநாதா

அருள் ஏராளமாய் பெய்யும்

அருளின் மா மழை பெய்யும்
அருட்கடலே வரந் தர இது சமயமே
அருமருந்தொரு சற்குரு மருந்து
அருமையுற நீ இறங்கி அடியனுள
அருமை ரட்சகா கூடிவந்தோம்
அருளே பொருளே ஆரணமே

அருணோதயம் ஜெபிக்கிறேன்

அரூபியே அரூப சொரூபியே
அல்லேலூயா துதி அல்லேலுயா ஜெயம்
அல்லேலுயா ஜெயமே அமலன்
அறுப்போ மிகுதி ஆட்கள் தேவை

அன்பு மிகும் இரட்சகனே

அன்பின் தேவ நற்கருணையிலே

அன்பின் விதைகளை அந்தி சந்தி

அன்பில் என்னை பரிசுத்தனாக்க

அறுப்பு மிகுதி ராஜாவே
அன்பரின் நேசம் ஆர் சொல்லாகும்

அன்பரின் நேசம் பெரிதே 

அன்பரே! நானும்மில் அன்பு 

அன்பிற் சிறந்த கிறிஸ் தையனே

அன்பராம் இயேசுவை
அன்பே பிரதானம் சகோதர

அன்பு கூர்ந்த என் கிறிஸ்துவினாலே

அனந்த ஞான சொரூபா
அனுக்ரக வார்த்தையோடே 

அனுசரிக்க தேவா

அண்ணல் கிறிஸ்தேசையனே

அழகான இரவின் நேரம் 

அழகிற் சிறந்த கோமானை

அழகே அழகே உம்மைப்போல 

அழிந்து போகாமல் காத்தீரைய்யா

அழகிலே உம்மைப்போல யாரும்

அழகானவர் அருமையானவர்

அளவில்லா ஆழிபோல

அளவில்லா மீட்பே அன்பின் ஆழியே

அவிசுவாசமாய்த் தொய்ந்து

அவர் வரும்போது சேனை

அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம்

அல்லேலூயா என்று பாடுவோம்

அற்புத அன்பின் கதை

அற்புத அற்புதமான ஓர் நாள்

அற்புதம்! பாவி நான் மீட்கப்பட்டேன்

ஆ அம்பர உம்பர மும் புகழுந்திரு

ஆபத்து நாளில் கர்த்தர்

ஆபிரகாமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன்

ஆசீர்வதியும் கர்த்தரே ஆனந்த
ஆ இயேசுவே நீர் எங்களை
ஆ இன்ப கால மல்லோ ஜெபவேளை
ஆகமங்கள் புகழ் வேதா
ஆசையாகினேன் கோவே 

ஆகாதது எதுவுமில்லை உம்மால்

ஆசையாய் தொடர்ந்து ஓடுகிறேன் 

ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால்

ஆனந்தமாக அன்பரைப் பாடுவேன்

ஆனந்த மகிழ்ச்சி அப்பா சமூகத்தில்

ஆனந்தமே! ஜெயா! ஜெயா!

ஆண்டவர் ஆளுகை செய்கின்றார்

ஆண்டவர் பங்காகவே தசம பாகம்
ஆண்டவரின் நாமமதை ஈண்டு
ஆண்டவனே கிருபை கூராய்
ஆண்டவா உன்றன் சேவைக்கடியேன்
ஆண்டவா மோட்சகதி நாயனே
ஆத்தும அடைக்கலம் அன்புள்ள
ஆத்தும ஆதாயம் செய்குவோமே
ஆத்துமா கர்த்தரைத் துதிக்கின்றதே

ஆத்துமாவே கர்த்தரையே

ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு

ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே

ஆத்துமாவே ஸ்தோத்தரி முழு உள்ளமே
ஆதம்புரிந்த பாவத்தாலே மனுடனாகி
ஆதாரம் நீ தான் ஐயா என்துரையே
ஆதி அந்தம் இல்லானே
ஆதித் திருவார்த்தை திவ்விய

ஆதித் திருவார்த்தை திவ்விய
ஆதி பராபரனின் சுதனே
ஆதிபிதாக் குமாரன்
ஆதி யாம் மகா ராசனே
ஆதியில் ஏதேனில்

ஆம் ஆமென் அல்லேலூயா
ஆமென் அல்லேலூயா மகத்துவத்
ஆயன் நான் தானே

ஆயிரங்கள் பார்த்தாலும்

ஆர் இவர் ஆராரோ இந்த
ஆரணத் திரித்துவமே எமை
ஆர் இவர் ஆரோ
ஆரிடத்தில் ஏகுவோம் எம் ஆண்டவனே

ஆரிடத்தினில் ஏகுவோம்
ஆரும் துணை இல்லையே
ஆலயம்போய்த் தொழவா ருமென்ற

ஆவலாய் இருக்கின்றார் கருணை காட்ட

ஆவியானவரே ஆவியானவரே

ஆவியால் சீர்ப்படுத்தும்

ஆவியை அருளுமேன் சுவாமி
ஆவியை மழைபோலே 

ஆவியே வாருமே
ஆறுதல் அடை மனமே

ஆ சுந்தர வீடே என் சோபித வீடே

ஆழமான ஆழியிலும் ஆழமான

இதயங்கள் மகிழட்டும்

இத்தரைமீதினில் வித்தகனா யெழுந்த

இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை
இந்தக் குழந்தையை நீர் ஏற்றுக்கொள்ளும்
இந்த மங்களம் செழிக்கவே
இந்த வேளையினில் வந்தருளும்

இந்தியன் என்று சொல்வோம்

இந்நாள் ரட்சிப்புக் கேற்ற நல் நாள்
இந்நாளில் ஏசுநாதர் உயிர்த்தார்

இப்போதும் எப்போதும் எல்லாவற்றிற்காகவும்
இம்மட்டும் ஜீவன் தந்த கர்த்தாவை

இம்மட்டும் ஜீவன் தந்த கர்த்தாவை

இம்மட்டும் ஜீவன் தந்த கர்த்தாவை

இம்மட்டும் நடத்தினீர் குறைவில்லாமல்

இம்மட்டுமாய் என்னை காத்தவரே

இம்மணர்க் கும்மருள் ஈயும் பர வாசா

இம்மானுவேல் ஜீவிக்கிறார் நீ

இமயமும் குமரியும் எல்லைக்கடலுடை
இயேசுநாயகா வந்தாளும் எந்நாளும் 

இயேசு நாமம் உயர்ந்த நாமம்

இயேசு நான் நிற்குங் கன்மலையே
இயேசு நேசிக்கிறார் இயேசு நேசிக்கிறார்

இயேசு கிறிஸ்துவின் நல் சீடராகுவோம்
இயேசு கிறிஸ்து நாதர்
இயேசு நாதனே இரங்கும் என் இயேசு
இயேசு நாமம் ஒன்றை நம்புவீர்

இயேசென்னும் நாமம் என் நாவுக்கு
இயேசு நாயகனைத் துதி செய்
இயேசு நசரையி னதிபதியே
இயேசு நாமமல்லாம் உலகினில்

இயேசப்பா இயேசப்பா என்னோடு பேசுங்க

இயேசப்பா இயேசப்பா பாசமுள்ள
இயேசு மகாராசனுக்கே இன்றும் என்றும்
இயேசு ராசா எனை ஆளும் நேசா

இயேசு ராஜனே நேசிக்கிறேன்

இயேசு என்னும் நாமம் என்றும்

இயேசு என்னோட படகுல
இயேசுவின் ஒதுக்கில் நான் இறக்க
இயேசுவின் நாமமே திருநாமம்

இயேசுவின் நாமமே மேலான

இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம்

இயேசுவாலே பிடிக்கப்பட்டவன்

இயேசுவுக்கு நமது தேசத்தை
இயேசுவே கிரு பாசனப்பதியே கெட்ட
இயேசுவே திருச்சபை ஆலயத்தின்
இயேசுவை அன்றி வேறொரு ரட்சகர்
இயேசுவைப் போல நட என் மகனே

இயேசுவைத் துதியுங்கள் என்றும்

இயேசுவை நம்பியிருக்கிறேன்

இயேசுவையே துதிசெய் நீ மனமே

இரக்கங்களின் தகப்பன் இயேசு

இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டேன்

இரட்சா பெருமானே பாரும்
இரங்கும் இரங்கும் கருணைவாரி
இராச ராச பிதா மைந்த தேசுலாவுசதா
இராசாதி ராசன் யேசு யேசு மகா ராசன்

இராஜா உம் மாளிகையில்

இராஜா உம்மைப் பார்க்கணும்

இராஜாவாகிய என் தேவனே

இவரே பெருமான் மற்ற
இறைவன் நீயே எளியனு

இறைவன் இணைத்த இருமணமாம்

இறைவனை  நம்பியிருக்கிறேன்
இன்றைத்தினம் உன் அருள் ஈகுவாய்
இன்னமும் நாம் யேசு பாதத்தில்
இன்னிய முகமலர்ந்து இருதய

இஸ்ரவேலே கர்த்தரை நம்பு

உயரமும் உன்னதமுமான

உயர்பரனில் உதித்த தெல்லாம்

உயிரினும் மேலானது

உயிருள்ள திருப்பலியாய்

உம் அழகான கண்கள் என்னை

உம் கிருபை எனக்கு போதும்

உம் முன்னே எனக்கு நிறைவான மகிழ்ச்சி 

உம் சித்தம் நிறைவேற ஒப்புவித்தேன்

உம் சித்தம் நிறைவேற என்னை

உம் சித்தம் என்னில் நிறைவேற

உம் சித்தம் செய்வதில் தான்

உம் வார்த்தைகள் மேலானது

உம்மை அல்லால் ஒன்றும் செய்யேன்

உம்மை ஆராதிப்பேன் உம்மை ஆராதிப்பேன்

உம்மை ஆராதிக்கக் கூடிவந்தோம்

உம்மைத் தான் பாடுவேன்

உம்மை தான் நம்பியிருக்கிறோம்

உம்மை தான் நான் பார்க்கின்றேன்

உம்மைத்தானே நான் முழு உள்ளத்தோடு

உம்மை நாடித் தேடும் மனிதர்

உம்மை நேசிப்பேன் நேசிப்பேன்

உம்மை துதித்திடுவேன்

உம்மை விட்டா யாரும் இல்லை 

உம்மை போல் யாரும் இல்லையே

உம்மையல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு

உம்மையே நான் நேசிப்பேன்

உச்சித பட்டணம் பட்சமுடன்
உச்சித மோட்ச பட்டணம் போக

உடைந்து போன என் வாழ்வை

உதறித் தள்ளு தூக்கி எறிந்திடு

உதவி செய்தருளே ஒருவர்க்கொருவர்
உந்தன் ஆவியே சுவாமி
உயர்பரனில் உதித்ததெல்லாம் 
உருகாயோ நெஞ்சமே

உலகம் அன்பேல்லாமே

உலகில் பவப் பாரத்தால் சோரும்

உள்ளமெல்லாம் உருகுதையோ

உள்ளம் ஆனந்த கீதத்திலே

உள்ளத்தின் மகிழ்ச்சி நீர்தானையா

உன் காரியத்தை வாய்க்கப்பண்ணும்
உன்றன் சுயமதியே நெறி என்று

உந்தன் சுயமதியே நெறி என்று

உந்தன் நாமத்தில் எல்லாம் கூடும்

உந்தன் வல்லமையால் மகிழ்ந்திருக்கின்றேன்

உன்றன் திருப்பணியை உறுதியுடன்
உன்னதத்திற் பரற்கு மகிமை

உன்னதரே உம்
பாதுகாப்பில் 
உன்னதப் பரமண் டலங்களில் வசிக்கும்
உன்னையன்றி வேறே கெதி
உனக்கு நிகரானவர் யார்
உனக்கொத்தாசை வரும் நல் உயர்

உன்னதமானவரின் உயர் 

உன்னதமானவரே என் உறைவிடம்

உங்க அழைப்பு இருந்ததால

உங்க கிருபை வேண்டுமே

உங்க கிருபை போதுமே அது

உங்க ஆவியை அனுப்புங்க

உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல்

உறைவிடமாய் தெரிந்து கொண்டு

எங்கள் நடுவிலே உலாவும் தெய்வமே

எங்கும் புகழ் யேசு ராசனுக்கே

எங்கள் போராயுதங்கள்

எங்கே சுமந்து போகிறீர்
எங்கேயாகினும் ஸ்வாமி எங்கேயாகினும்
எத்தனை திரள் என் பாவம்
எத்தனை நாவால் துதிப்பேன்
எது வேண்டும் சொல் நேசனே
எந்நாளுந் துதித்திடுவீர் அந்த
எந்நாளுமே துதிப்பாய் 

எந்தன் உயிரே எந்தன் உயிரே

எந்தன் பூமானைக் காண

எந்தன் ஜீவன் இயேசுவே

எப்படியும் பாவிகளை ஒப்புரவாக்கி
எப்போ காண்பேனோ எப்போ சேர்வேனோ

எப்போதும் என் முன்னே

எப்பொழுதும் எவ்வேளையும்

எப்பொழுது உம் சந்நிதியில் வந்து

எப்போதும் உம்மோடுதான்

எருசலேமே எருசலேமே எருசலேமே
எல்லாம் இயேசுவே 

எல்லாமே மாறப் போகுது

எல்லாருக்கும் மா உன்னதர்
எழுந்தருளும் ஏசு சுவாமி
எழுந்தார் இறைவன்

எழுந்து பெத்தேலுக்கு போ

எனக்கு எல்லாமே நீங்கதானைய்யா

என் கன்மலையும் மீட்பருமான 

என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி 

என் மீது அன்புகூா்ந்து

என் மீட்பர் என் நேசர் சந்நிதியில்

என் மேய்ப்பர் நீர்தானையா

என் தகப்பன் நீர்தானையா

என் தேவனே என் இராஜனே

என் உள் உறுப்புகள் உண்டாக்கியவர் 

என் உள்ளங் கவரும் நீர் மரித்த
என் ஐயா தினம் உனை நம்பி நான்
என் சிலுவை எடுத்து என் இயேசுவே
என்தன் பரம குரு செய்த உபகாரத்தை
என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே

என் (எபி) நேசருக்குப் புதுப்பாடல்

என் வாழ்வின் முழு ஏக்கமெல்லாம்

என்றைக்கு காண்பேனோ
என்ன என் ஆனந்தம்

என்ன என் ஆனந்தம் என்ன என் பேரின்பம்

என்ன பாக்கியம் எவர்க்குண்டு

என்ன கொடுப்பேன் நான் உமக்கு

என்ன நடந்தாலும் யார் கைவிட்டாலும்

என்னாலுரைக்க முடியாதே என்றன்
என்னாலே ஜீவன் விடுத்தீரோ

என்னை மறவா இயேசு நாதா

என்னை அழைத்தவரே

என்னை நடத்துபவர் நீரே

என்ன நிரப்புங்கப்பா உங்க

என்னைக் காண்கின்ற தேவனை
என்னையும் உம தாட்டின் மந்தையோ
என்னை ஜீவபலியாய் ஒப்புவித்தேன்

என்னில் அடங்கா கிருப தந்தீங்க
என்னோ பல நினைவாலும் நீ உன்னை
எனது கர்த்தரின் ராஜரீக நாள்

என்றென்றும் உள்ள தேவ கிருபை

எண்ணி எண்ணிப் பார் எண்ணி பார்

எல்லாமே நீர் தந்தது

எதுவும் நடக்கலைனாலும் உம்மை

எருசலேம் எருசலேம் உன்னை

ஏங்குதே என்னகந்தான் துயர்
ஏற்றுக்கொண்டருளுமே தேவா இப்போ
ஏன் இந்தப் பாடுதான்

ஏன் மகனே (மகளே) இன்னும்

ஏனோ எனோ ஏன் இந்த முழுவல்

ஏசுநாதா உன் அடைக்கலமே

ஏசுவையே துதிசெய்

ஐயரே நீர் தங்கும் என்னிடம்
ஐயனே இவர்க் காசி ஈகுவாய்
ஐயனே உமது திருவடி களுக்கே
ஐயனே நரர்மீதிரங்கி அருள்
ஐயா உமது சித்தம் ஆகிடவே
ஐயா உனதருள் புரி அருமை மேசையா
ஐயா நீரன்று அன்னா காய்பாவின் வீட்டில்
ஐயையா நான் ஒரு மா பாவி
ஐயையா நான் பாவி என்னை
ஐயையா நான் வந்தேன் தேவ
ஐயோ நான் ஒருபாவ ஜென்மி

ஒரு மருந்தரும் குருமருந்து
ஒருபோதும் மறவாத உண்மை

ஒரு நாளும் வீணாகாது

ஒளி துளி துளி துளி உலகில் வந்ததே

ஒரு ராஜா மகனுக்கு

ஒரு குறைவில்லாமல் காத்து வந்தீரே

ஓகோ பாவத்தினைவிட் டோடாயோ
ஓகோ யேசுவின் நேச மதுரமே
ஓசன்னா பாடுவோம் ஏசுவின் தாசரே

ஓ மனிதனே நீ எங்கே போகின்றாய்

ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்கணும்

ஓடிவா ஜனமே கிறிஸ்து வண்டைக்

ஓடு ஓடு விலகி ஓடு

ஓய்வுநாள் இது மனமே தேவனின்
ஓய்வு நாளதை ஸ்தாபித் தருளிய
ஓ ஸ்திரீ வித்தேசையா

கபடி கபடி கபடி

கன்மலையாகிய தகப்பன் நீரே

கனவெல்லாம் நிஜமாய் மாறும்

கன்மலையின் மறைவில் 

கண் கலங்காமல் காத்தீரையா

கண்களை ஏறெடுப்பேன்
கண்டேனென் கண்குளிர
கதிரவன் எழுகின்ற காலையில் இறைவனைத்

கரம் பிடித்தென்னை வழி நடத்தும்

கர்த்தாவின் ஜனமே கைத்தாளமுடனே

கர்த்தரின் பந்தியில் வா சகோதரா
கர்த்தருக்குக் காணிக்கையிதோ

கர்த்தர் சொன்ன நல்வார்த்தைகளில்

கர்த்தர் தந்த நாளில்

கர்த்தர் எனக்காய் யாவையும்

கர்த்தர் என் பெலனானார்

கர்த்தருக்கு காத்திருப்போர்

கர்த்தனே எம் துணையானீர்

கர்த்தரை தேடின நாட்களெல்லாம்

கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும்

கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலுமே

கர்த்தரை நம்பினோர் பேறுபெற்றோர்

கர்த்தரையே நம்பிடும் தேவ ஜனமே

கர்த்தரைப் பாடியே போற்றிடுவோமே

கர்த்தாவே உம்மை நான் கூப்பிட்டேன்

கருணை மறந்த உலகிலே

கருணாகர தேவா இரங்கி இந்தக்
கருணா கரனே பரமே சுரனே

கற்றுத் தந்து நடத்துகிறீர்

கறைகள் நீங்கிட கைகள் கழுவி 

கடல் என்னும் உலகத்தில்

கடினமானது உமக்கு எதுவுமில்லை

கலங்கி நின்ற வேளையில்

கலங்கிடாதே நீ திகைத்திடாதே

கல்லும் அல்லவே காயம் வல்லும்
கல்வாரி மலையோரம் வாரும்

கல்வாரி அன்பை எண்ணிடும்
கவலை வைக்காதே மகனே நீ

கவலை கொள்ளாதிருங்கள்
கள்ளமுறுங் கடையேனுங் கடைத்தேறப்
காணிக்கை தருவாயே கர்த்தருக்குனது
காயம் ரத்தங் குத்துகள் நிறைந்து
காலத்தின் அருமையை அறிந்து
காலமே தேவனைத் தேடு ஜீவ

காலங்கள் கடந்து போனதே

காரியத்தைக் கைக்கூடி வரப்பண்ணுவார்

காப்பார் உன்னைக் காப்பார்

காற்றாக அசைவாடி

கிஞ்சிதமும் நெஞ்சே அஞ்சிடாதே
கிருபை கூரும் ஐயனே
கிருபை புரிந்தெனை ஆள் நீ பரனே
கிறிஸ்தவ இல்லறமே சிறந்திடக்

கைதூக்கி எடுத்தீரே

கெம்பீரமாகவே சங்கீதம் பாடுவோம்

கொற சொல்ல மாட்டேன்

கொட்டு முரசே கொட்டு முரசே

கொண்டாடுவோம் நாம் கொண்டாடுவோம்

கோணலும் மாறுபாடுமான உலகத்தில்

குணம் இங்கித வடிவாய் உயர் கோவே
குணப்படு பாவி தேவ
கும்பிடுகிறேன் நான் கும்பிடுகிறேன்
குருசினில் தொங்கியே குருதியும் வடிய

குற்றம் நீங்கக் கழுவினீரே

குயவனே குயவனே படைப்பின்

சகோதரர்க ளொருமித்துச்

சங்கரிப்பேன் சங்கரிப்பேன்

சத்தாய் நிஷ்களமாய் ஒருசாமிய
சத்தியச் சுவிசேடம் எத்திசையிலும் பரம்பத்
சத்திய வேதத்தைத் தினம் தியானி
சந்தத மங்களம், மங்களமே

சந்தோஷ விண்ணொளியே

சப்தமாய் பாடி சத்துருவை

சமயமிது நல்லசமயம் உமதாவி
சமாதானம் ஓதும் ஏசுகிறிஸ்து
சரணம் சரணம் அனந்தா-
சரணம் சரணம் அனந்தா-

சரணம் சரணம் சரணம்

சரணம் சரணம் சரணம் எனக்குன்
சரணம் நம்பினேன் யேசு நாதா
சருவ லோகாதிபா, நமஸ்காரம்!
சருவ வலிமை கிருபைகள்
சருவேசுரா ஏழைப்பாவி என் பேரிலே
சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா

சிங்க கெபியில் நான் விழுந்தேன்

சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் பரிசுத்தரே

சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் எங்கள்

சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் எங்கள் ராஜனே

சிலுவை நாதர் இயேசுவின்

சித்தம் கலங்காதே பிள்ளையே
சிந்தனைப் படாதே நெஞ்சமே
சிந்தைசெய்யும் எனில் நிரம்புவீர்
சிந்தையுடன் தெய்வாலயந்தனில்

சின்ன மனுஷனுக்குள்ள
சீர் அடை தருணம் இதறி மனமே
சீர் ஏசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம்
சீர்திரியேக வஸ்தே நமோ நமோ
சீர்மிகு வான்புவி தேவா தோத்ரம்

சீரார் விவாகம் ஏதேன்
சீரேசு பாலன் ஜெயமனு வேலன்

சுகம் பெலன் எனக்குள்ளே

சுகம் தரவேண்டும் யேகோவா
சுத்தபரன் சுத்த ஆவியே
சுத்திகரியாயோ துர்க்குணம் நீங்க
சுந்தரப் பரம தேவமைந்தன்
சுபஜெய மங்களமே நித்திய
சுய அதிகாரா சுந்தரக் குமாரா

செடியே திராட்சைச் செடியே

செய்ய வேண்டியதைச் சீக்கிரம்

சேர் ஐயா எளியேன் செய்

சேனைகளின் கர்த்தர் நல்லவரே

சேனைகளின் கர்த்தரே நின்
சொல்லரும் மெய்ஞ்ஞானரே

சொந்தமாக்குவோம் சுதந்தரிப்போம்

சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றும்

சேற்றில் நான் இருந்தேன்

சூரியன் அஸ்தமித்திருண்டிடும் வேளையில்
சூரியன் மறைந்து அந்தகாரம் சூழ்ந்தது

ஞான சுவிசேஷமே நன்மை தரும் நேசமே
ஞானஸ்நான மா ஞானத்திரவியமே

தகப்பனே நல்ல தகப்பனே 

தகப்பனே தந்தையே

தந்தானைத் துதிப்போமே
தந்தேன் என்னை இயேசுவே
தந்தை சருவேஸ்பரனே உந்தன்
தந்தையே இவர்க்கு மன்னி தாம்
தயை கூர் ஐயா என் ஸ்வாமீ
தரி தாழ்மையே தெரிந்து வெறு
தருணம் இதில் அருள் செய்
தருணம் இதில் யேசுபரனே
தருணம் இதுவே கிருபை கூரும்
தருணம் ஈதுன் காட்சி சால
தருணமே பரம சரீரி எனைத்

தனியாய் எங்கும் அலைந்தேனே

தடம் மாறிப் போனேன் ஓர் நாளில்

தடுக்கி விழுந்தோரை தாங்குகிறீர்

தவறாக நான் உருவாக்கபடவில்லை

தயக்கம் ஏனோ தாமதம் ஏனோ

தலைகள் உயரட்டும் கதவு திறக்கட்டும்

தாயின் கருவில் தெரிந்தவர் நீர்

தயாபரா கண்ணோக்குமேன்
தாகம் மிகுந்தவரே அமர்ந்த
தாசரே இத்தரணியை 
தாரகமே பசிதாகத்துடன் உம்மிடம்

தாய்போல தேற்றி தந்தை போல 

தாயின் மடியில் குழந்தை போல

திரி முதல் கிருபாசனனே

திருக்கரத்தால் தாங்கி என்னை
திருமா மறையே அருள்பதியே நின்
திருமுகத் தொளிவற்று பெருவினைகளில்
திருப் பதம் சேராமல் இருப்பேனோ நான்

திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன்

திரும்பிப் பாராதே சோதோமைத்
தினமே நானுனைத் தேடிப்பணியச்
தீய மனதை மாற்ற வாரும்
தீயன் ஆயினேன் ஐயா

தீர்க்கன் உரைத்த தீர்க்கமே

துங்கனில் ஒதுங்குவோன் பங்கமின்றித்
துதிக்கிறோம் உம்மை வல்ல பிதாவே
துதி தங்கிய பரமண்டல சுவிசேடக நாமம்
துதிதுதி பரன்றனையே சுகிர்தமாக
தெய்வன்பின் வெள்ளமே திருவருள்
தேன் இனிமையிலும் ஏசுவின் நாமம்
தேவ சுதன் பூவுலகோர் பாவம்
தேவசுதனுயிர்த்தார் மிருதினின்று
தேவதே ஓர் ஏக வஸ்து தேவ நாமனாம்
தேவ தேவனே எகோவா
தேவ லோகமதில் சேவிப்பார் தூயவர்கள்
தேவ பிதா என்தன் 
தேவ வசனத்தையே நீராவலுடன்

தேவசேனை வானமீது

தேவன் நமது  அடைக்கலமும்
தேவனே இயேசு நாதனே இத்
தேவனே உம்மை யாந் துத்தியஞ்
தேவனே நான் உமதண்டையில்

தேவனே உம் பாதத்தில்

தேவனுக்கே மகிமை தெய்வத்திற்கே மகிமை
தேவா இரக்கம் இல்லையோ
தேவா இவ்வீட்டில் இன்றே மேவி
தேவா எனைமறக்காதே இந்தச்
தேவாசனப்பதியும் சேனைத்
தேவாதி தேவன் தனக்குச்
தேவாதி தேவே நீரே சேவிக்கில் உமை

தேவாதி தேவன் மனுவேலனே

தேவா திருக்கடைக்கண் பார் ஐயா

தேன் இனிமையிலும்
தேன் இனிமை யதிலும் சத்திய வேதம்

தொலஞ்ச என்ன தேடி வந்த 

தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும்
தொண்டு செய்யத் தோழரே

தேங்க் யூ (Thank You ) சொல்லுவேன்

தோத்திர பாத்திரனே தேவா
தோத்திரம் கிருபை கூர் ஐயா
தோத்திரம் புகழ் கீர்த்தனம்
தோத்திரம் செய்வேனே ரட்சகனை

தோத்திரம் செய்வோமே
தோத்திரப் பண்டிகை ஆசரிப்போமே

துதி கனம் மகிமையுமக்கே

துதித்திடுவேன் முழு இதயத்தோடு

துயரத்தில் கூப்பிட்டேன் உதவிக்காய்

துனை நீரே என் யேசுவே

தூக்கி சுமப்பீரே வாழ்நாளெல்லாம்

நம்பத் தக்க தகப்பனே

நம்பிக்கைக்கு உரியவரே

நம்பி வந்த மனிதர்க்கெல்லாம்

நம்பிவந்தேன் மேசியா நான்
நம்பினேன் உன தடிமை நான் ஐயா

நம்பிக்கை உடைய சிறைகளே

நல்ல தேவனே ஞான ஜீவனே

நல்ல போர்ச்சேவகனாய்

நல்லவர் நீர்தானே எல்லாம்
நல்லாயன் யேசு சாமி ராஜன்தாவீதுடை
நல்வழி மெய் ஜீவன் எனும் நாம தேயனே
நன்றி செலுத்துவாயே

நன்றி நிறைந்த இதயத்துடனே

நன்றியால் பாடிடுவோம்

நான் மன்னிப்படைய நீர்

நான் நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும்

நான் விடமாட்டேன் என் இயேசுவை

நான் உங்க பிள்ள என்றும் பயமே

நான் உம்மிடத்தில் வந்தபோதெல்லாம்

நாளானது அதை விளங்கப்பண்ணும்

நாங்க வலைவீசி மீன்பிடிப்பவங்க

நித்தம் அருள்செய் தயாளனே
நித்தம் முயல் மனமே பரி
நித்திய கன்மலை எனக்காய்ப் பிளந்தது

நித்திய நித்தியமாய்

நித்தியானந்த கர்த்தர் இயேசுவே

நிச்சயம் செய்குவோம் வாரீர்

நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு

நிறைவுற வரந்தா நியமகம்
நின் பாதம் துணை அல்லால்
நினையேன் மனம் நினையேன் தினம்
நீதியாமோ நீ சொல்லும் ஓய்
நீயே நிலை உனதருள் புரிவாயே

நீதியில் நிலைத்திருந்து 
நீயுனக்குச் சொந்தமல்லவே

நீங்கதான் எல்லாமே

நீங்க மட்டும் தான்பா

நீர் இல்லாத நாளெல்லாம்

நீர் என்னை தாங்குவதால்

நீர் தந்த நாளில்

நீர் தந்த நன்மை யாவையும்

நிர் மூலமாகாதிருப்பது உந்தன் 

நெஞ்சமே கெத்சமேனக்கு
நெஞ்சமே தள்ளாடி நொந்து
நெஞ்சே நீ கலங்காதே

நெஞ்சே நீ ஏன் கலங்குகிறாய்

நேசபரனைத் துதிப்பாய் ஓ நெஞ்சமே

பகல் நேரப் பாடல் நீரே

பக்தருடன் பாடுவேன் பரம சபை
பக்தியாய் ஜெபம் பண்ணவே

பச்சையான ஒலிவ மரக்கன்று நான்

பண்டிகை கொண்டாடுவோம் ஆம் நாம்
பணிந்து நடந்துகொண்டாரே
பணியா யொசிரசே படியோர்

பயமில்லை பயமில்லையே

பயப்படாதே அஞ்சாதே

பயந்து கர்த்தரின் பாதை யதனில்
பரத்திலே நன்மை வருகுமே

பரம குயவனே என்னை வனையுமே

பரம வைத்தியா அருமை ரட்சகனே
பரனே திருக்கடைக்கண் பாராயோ
பரனே பரப்பொருளே நித்ய பாக்கியனே

பரலோக கார்மேகமே

பரலோக தேவனே பராக்கிரமம்

பறந்து காக்கும் பட்சியைபோல

பலியிடு துதி பலியிடு

பரிசுத்தாவி நீர் வாரும் திடப்

பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே வீற்றிருக்கும்

பரிசுத்தர் கூட்டம் இயேசுவை
பவனி செல்கின்றார் ராசா
பஜித்திடும் சுவிசேட திருச்சபையாரே
பாக்கியர் இன்னார் என்றிறைவன்
பாடித் துதி மனமே
பாதகன் என் வினைதீர் ஐயா
பாதம் ஒன்றே வேண்டும்
பாதம் வந்தனமே வரப்பிர
பாதைக்கு தீபமாமே

பாதுகாப்பார் நெருக்கடியில்
பரிசுத்த ஆகமம்
பார்க்க முனம் வருவேன்
பாருங்கள் தொடர்ந்து வாருங்கள்
பாரும் பாரும் ஐயா எனை

பாட்டு கொண்டாட்டம் ஆட்டம்
பாலர் ஞாயிறிது பாசமாய் வாரும்
பாலர் நேசனே மிகப் பரிவுகூர்ந்திந்தப்
பாலரே நடந்து வாருங்கள்
பாவப்பாரில் உன்னத சமாதானம்
பாவம் போக்கும் ஜீவநதியைப்
பாவி இன்றே திரும்பாயோ
பாவி என்னிடம் வர
பாவிக்கு நேசராரே
பாவி நான் என்ன செய்வேன்
பாவி மனதுருகே
பாவியாகவே வாறேன் பாவம் போக்கும்
பாவியாம் எனை மேவிப்பார்

பாவி என் மீது ஏன் இந்த அன்பு

பாவிக் கிரங்கையனே

பாரீர் அருணோதயம் போல்

புண்ணியன் இவர் யாரோ
புத்தியாய் நடந்து வாருங்கள்
புறப்படுங்கள் தேவ புதல்வரின்
பூமியின் குடிகளே நீர் தாமதமிலாதியேசு
பெத்தலையில் பிறந்தவரைப்
பெத்லேகம் ஊரோரம் சத்திரத்தை

பெலனே ஆயனே

பெலவானாய் என்னை மாற்றினவர்

பெலனற்று கிடந்தேன் பெலனாய் 

பெருமழை பெருவெள்ளம் வரப்போகுது

பொக்கிஷம் சேர்த்திடுங்கள் பரத்திலே
பொற்பு மிகும் வானுலகும்
பொன்னகர்ப் பயணம் போகும்
போசனந்தா னுமுண்டோ திருராப்

பேசும் தெய்வம் நீர்தான்

பேரன்பர் இயேசு நிற்கிறார்

போதும் நீங்க போதும்

மகனே உன் நெஞ்செனக்குத் தாராயோ

மகளே சீயோன் மகிழ்ச்சியாலே
மகிழ்ந்து புகழ்ந்து மிகப்பணிந்து

மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம்
மகிழ் மகிழ் மந்தையே

மகிமை தேவ மகிமை

மகிமையானவர் உயர்த்திருப்பவர்

மங்களம் சதா ஜெய மங்களம் வேதா
மங்களம் ஜெயமங்களம் மகத்துவற்கு

மாரநாதா இயேசுவே வாருமையா
மரித்தாரே கிறிஸ்தேசு
மரித்தோர் எவரும் உயிர்த்தெழுவார்
மலையாதே நெஞ்சமே இப்படி நம்மை

மறக்கவில்ல என்ன மறந்திடல

மறக்கப்படுவதில்லை நீ

மறவாதே மனமே தேவ சுதனை

மறவாமல் நினைத்தீரையா

மலைகள் விலகினாலும்

மனதுருகும் தெய்வமே இயேசையா

மன்னுயிர்க்காகத் தன்னுயிர் விடுக்க
மன்னுயிர்த் தொகுதியீ டேற வானினும்
மாசற்ற தெய்வாட்டுக்குட்டி மனுவேல்
மாசில்லாத் தேவ புத்திரன்
மாட்சிமையானதோர் காட்சியைப்
மாமனோகரா இவ்வாலயம் வந்தருள்
மாற்றீர் என் கவலை அருள்பெற

மான்கள் நீரோடை வாஞ்சித்து

மானுவேல் தொண்டரே ஆர்ப்பரித்து

மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம்

மின் மினி பூச்சிகள்
மீட்பர் யேசுவே வல்லவராம்
மேசியா ஏசு நாயனார்

முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன்

முன்னோர்கள் உம் மீது

வந்தருள் இவ்வாலயத்தில் மகிமை
வந்தனம் வந்தனமே 
வந்து நல்வரம் தந்தனுப்பையா

வந்தது வந்தது கிருபை வந்தது 
வந்தே கடைக்கண் பாருமேன்
வர வேணும் என தரசே
வரவேணும் பரனாவியே
வருவார் விழித்திருங்கள்

வல்ல கிருபை நல்ல கிருபை

வழியை கர்த்தருக்குக் கொடுத்துவிடு

வாக்களித்த அனைத்தையும்
வா பாவீ மலைத்து நில்லாதே வா
வாரா வினை வந்தாலும் சோராதே
வாரீரோ வினை தீரீரோ எனைக்
வாரும் எமது வறுமை நீக்க வாரும்
வாரும் ஐயா போதகரே
வாரும் நாம் எல்லோரும் கூடி
வாரும் பெத்லகேம் வாரும்
வான இராச்சியம் வந் ததோ
வான நகரத்தின் மேன்மையென
வானம் பூமியோ பராபரன்

வானங்களே மகிழ்ந்து பாடுங்கள்

வானம் உமது சிங்காசனம் 
வானமும் பூமியும் வகித்திடுந்தேவே
வானோர் பூவோர் கொண்டாட

வானமும் புவியும் வழங்கு

வானங்களையும் அதின் சேனைகளையும்

வாழ்நாளெல்லாம்
களிகூர்ந்து

வாழ்நாளெல்லாம் என்னை நடத்துவீர்

வாழ்த்துகிறேன் இயேசு சுவாமி

வாய்க்கால்கள் ஓரத்திலே

விசுவாசி என் இயேசுவை விசுவாசி

விசுவாசத்தால் நீதிமான் பிழைப்பான்
விசுவாசியின் காதில் பட

விண்ணக மேகம் இறங்கணும்

விண்மணி பொன்மணி வித்தக மணியே
விந்தை கிறிஸ்தேசு ராசா
விரும்பாதே மனமே உலக வாழ்வை

விழுகுது விழுகுது எரிகோ கோட்டை

விலைமதியா ரத்தத்தாலே
வினை சூழா திந்த இரவினில்
வீராதி வீரர் யேசு சேனை நாங்கள்

வெப்பமிகு நாட்களில் அச்சமில்லையே

வெகு பேர்களுக் கின்பமான
வெள்ளை அங்கிகள் தரித்த

வெற்றி சிறந்தார் வெற்றி சிறந்தார்

வேத புத்தகமே வேத புத்தகமே
வேதமே என்ன சொல்லுவேன்
வேத வசன விதைகளைப் புவியில்
வேளை இது சபையே நித்திரையை

வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம்

வேறு ஜென்மம் வேணும்
வையகந்தனை நடுத்தீர்க்க இயேசு

#coming soon

#coming soon

#coming soon

#coming soon

#coming soon

Tamil Christians Songs Lyrics

Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

Follow Us!

WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
Logo