Tamil Paamalai songs index

அகோர கஸ்தி பட்டோராய்
அகோர காற்றடித்ததே
அஞ்சாதிரு என் நெஞ்சமே
அடியார் வேண்டல் கேளும் இயேசுவே
அதிகாலை இயேசு வந்து
அதிசயங்களை எல்லா இடமும்
அதோ ஓர் ஜீவ வாசலே
அநந்த கோடி கூட்டத்தார்
அநாதியான கர்த்தரே
அபிஷேகம் பெற்ற சீஷர்
அமைதி அன்பின் ஸ்வாமியே
அருவிகள் ஆயிரமாய்
அருள் நாதா நம்பி வந்தேன்
அருள் நிறைந்தவர்
அருள் மாரி எங்குமாக
அருளின் ஒளியைக் கண்டார்
அருளின் பொழுதான
அலங்கார வாசலாலே
அல்லேலூயா ஆ மாந்தரே
அல்லேலூயா இப்போது போர்
அற்ப வாழ்வை வாஞ்சியாமல்
அறுப்பிருக்கும் போல்
அன்புருவாம் எம் ஆண்டவா
அன்புள்ள ஸ்வாமி நீர் நிர்ப்பந்தமாக
அன்பே விடாமல் சேர்த்துக் கொண்டீர்
அன்போடு எம்மைப் போஷிக்கும்

ஆ இயேசுவே உம்மாலே
ஆ இயேசுவே நான் பூமியில்
ஆ இயேசுவே நீர்
ஆ இயேசுவே புவியிலே
ஆ இன்ப இல்லமே நீ என்றும் 
ஆ எத்தனை நன்றாக
ஆ என்னில் நூறு வாயும் நாவும்
ஆ கர்த்தாவே தாழ்மையாக
ஆ களிகூர்ந்து பூரித்து
ஆ சகோதரர் ஒன்றாய்
ஆ திரியேக ஸ்வாமியே
ஆ நீதியுள்ள கர்த்தரே
ஆ பாக்கிய தெய்வ பக்தரே
ஆ பிதா குமாரன் ஆவி
ஆ மேசியாவே வாரும்
ஆ வானம் பூமி யாவையும்
ஆசித்த பக்தர்க்கு
ஆண் பெண்ணையும் சிருஷ்டித்து
ஆண்டவா  உமக்கே ஸ்தோத்ரம்
ஆண்டவா பிரசன்னமாகி
ஆண்டவா மேலோகில் உம்
ஆத்துமாக்கள் மேய்ப்பரே
ஆத்துமாவே உன்னை ஜோடி
ஆத்துமாவே தீங்குக்கு
ஆத்மமே உன் ஆண்டவரின்
ஆதியில் இருளை
ஆராய்ந்து பாரும் கர்த்தரே
ஆறுதலின் மகனாம்

இதோ உன் நாதர் செல்கின்றார்
இதோ மரத்தில் சாக
இந்த அருள் காலத்தில்
இந்நாள் வரைக்கும் கர்த்தரே
இந்நாளே கிறிஸ்து வெற்றியை
இப்போ நாம் பெத்லெகேம் சென்று
இப்போது, நேச நாதா, தலை சாய்த்து
இம்மட்டும் தெய்வ கிருபை
இம்மட்டும் ஜீவன் தந்த
இம்மானுவேலின் இரத்தத்தால்
இம்மானுவேலே வாரும், வாருமே
இயேசு, உமதைந்துகாயம்
இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததால்
இயேசு எங்கள் மேய்ப்பர்
இயேசு என்தன் நேசரே
இயேசு கற்பித்தார்
இயேசு கிறிஸ்துவே
இயேசு நாதா! காக்கிறீர்
இயேசு பட்ட
இயேசு பாவி நேசர்தாம்
இயேசு ஸ்சுவாமி, உம்மண்டை
இயேசு ஸ்வாமி, உமது
இயேசு ஸ்வாமி, சீமோன் யூதா
இயேசுவின் கைகள் காக்க
இயேசுவே, உம்மை தியானித்தால்
இயேசுவே, உம்மையல்லாமல்
இயேசுவே! கல்வாரியில்
இயேசுவே, நான் நீர் பட்ட
இயேசுவே, நீர் என்னை விட்டால்
இயேசுவே, நீர் தாழ்ந்தோரான
இயேசுவே, நீர்தாம்
இயேசுவே, நீர்தாமே
இரக்கமுள்ள மீட்பரே
இரட்சகரான இயேசுவே
இரட்சா பெருமானே, பாரும்
இரத்தம் காயம் குத்தும்
இராக்காலம் பெத்லேம் மேய்ப்பர்கள்
இராப் பகலும் ஆள்வோராம்
இராஜன் தாவீதூரிலுள்ள
இவ்வந்தி நேரத்தில் எங்கே
இவ்வுயர் மலைமீதினில்
இவ்வேழைக்காக பலியான
இளமை முதுமையிலும்
இளைஞர் நேசா, அன்பரே
இறங்கும், தெய்வ ஆவியே
இன்று கிறிஸ்து எழுந்தார்
இன்னோர் ஆண்டு முற்றுமாய்
இஸ்திரீயின் வித்தவர்க்கு

உங்களைப் படைத்தவர்
உந்தன் சொந்தமாக்கினீர்
உம் அருள் பெற, இயேசுவே
உம் அவதாரம் பாரினில்
உம் சார்பினில் நடத்தும், தந்தையே
உம் ராஜியம் வருங்காலை, கர்த்தரே
உம்மண்டை, கர்த்தரே
உம்மாலேதான் என் இயேசுவே
உம்மை, ராஜா, விசுவாச
உம்மைத் துதிக்கிறோம், யாவுக்கும்
உயிர்த்தெழும் காலைதன்னில்
உலகத்தைப் பலமுள்ள
உலகின் வாஞ்சையான
உன் நெஞ்சிலே உண்டான
உன் வாசல் திற, சீயோனே
உன்னத சாலேமே
உன்னத மான
உன்னதம், ஆழம், எங்கேயும்
உன்னதமான கர்த்தரே
உன்னதமான ஸ்தலத்தில்
உன்னதரே நீர் மகிமை

ஊதும், தெய்வாவியை

எங்கள் ஊக்க வேண்டல் கேளும்
எங்கும் நிறைந்த தெய்வமே
எத்தனை நாவால் பாடுவேன்
எப்போதும், இயேசு நாதா
எருசலேம் என் ஆலயம்
எல்லா நன்மைக்கும் காரணா
எல்லாம் சிஷ்டித்த நமது
எல்லாருக்கும் மா உன்னதர்
எவ்வண்ணமாக, கர்த்தரே
எழும்பெழும்பு நவமாக
என் அருள் நாதா, இயேசுவே
என் ஆண்டவா, இப்போரில் நான்
என் ஆண்டவா, என் பாகமே
என் ஆவி ஆன்மா தேகமும்
என் கர்த்தாவே, உம்மில் தான்
என் களிப்புக்குக் காரணம்
என் நெஞ்சம் நொந்து, காயத்தால்
என் நெஞ்சமே, நீ மோட்சத்தை
என் நெஞ்சை, ஸ்வாமீ, உமக்கே
என் பாவத்தின் நிவர்த்தியை
என் மனது துடிக்குது
என் மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவே
என் மீட்பர் ரத்தம் சிந்தினார்
என் முன்னே மேய்ப்பர் போகிறார்
என் மேய்ப்பர் இயேசு கிறிஸ்துதான்
என் ரட்சகா, நீர் என்னிலே
என் ஜீவன் கிறிஸ்துதாமே
என் ஜீவன் போகும் நேரம்
எந்தன் ஆத்ம நேசரே
எந்தன் ஜீவன், இயேசுவே
என்றும் கர்த்தாவுடன்
என்றென்றும் ஜீவிப்போர் அதரிசனர்
என்னிடத்தில் பாலர் யாரும்
என்னுடைய சாவின் சாவே
என்னை விடாதேயும்
என்னைத் தெய்வ சாயலான
என்னோடிரும், மா நேச கர்த்தரே

ஏதேனில் ஆதி மணம்

ஒப்பில்லா – திரு இரா
ஒப்பில்லாத திவ்விய அன்பே
ஒழிந்ததே இப்பூவினில்
ஒன்றே தேவை என்றுரைத்தீர்
ஓ எருசலேமியாரே
ஓ பெத்லகேமே சிற்றூரே
ஓசன்னா பாலர் பாடும்
ஓய்வுநாள் விண்ணில் கொண்டாடுகின்றோர்
ஓர் முறை விட்டு மும்முறை

கண்டீர்களோ சிலுவையில்
கர்த்தர் என் பக்கமாகில்
கர்த்தர் சமீபமாம் என்றே
கர்த்தர் தந்த ஈவுக்காக
கர்த்தர் தம் கிரியை செய்கிறார்
கர்த்தர்தாம் எங்கள் துர்க்கமும்
கர்த்தரின் மாம்சம் வந்துட்கொள்ளுங்கள்
கர்த்தரின் மாம்சம் வந்துட்கொள்ளுங்கள்
கர்த்தரே, தற்காரும்
கர்த்தரை என்றுமே
கர்த்தா உம் மாட்சி கரத்தால்
கர்த்தா, நீர் வசிக்கும்
கர்த்தாவின் அற்புதச் செய்கை
கர்த்தாவின் சுத்த ஆவியே
கர்த்தாவின் தாசரே
கர்த்தாவே, இப்போ உம்மை
கர்த்தாவே, இருளின்
கர்த்தாவே, உம்மைத் தோத்தரிப்பேன்
கர்த்தாவே, பரஞ்சோதியால்
கர்த்தாவே மாந்தர் தந்தையே
கர்த்தாவே, யுகயுகமாய்
கர்த்தாவை நம்புவோரை
கர்த்தாவை நல்ல பக்தியாலே
கர்த்தாவைப் போற்றிப் பாடு
களிகூரு சீயோனே
களிகூருவோம், கர்த்தர் நம்
களித்துப் பாடு
களிப்புடன் கூடுவோம்
காரிருள் பாவம் இன்றியே
காரிருளால் மூடப்பட்ட
காரிருளில் என் நேச தீபமே
காலந்தோறும் தயவாக
காற்றுத்திசை நான்கிலும்
கிருபையின் சூரியா
கிறிஸ்து எம் ராயரே
கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷகர்
கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நீதியும்
கிறிஸ்துவின் வீரர் நாம்
கிறிஸ்துவின் வீரரே
கிறிஸ்தெழுந்தார்! கிறிஸ்தெழுந்தார்
கிறிஸ்தோர்களே, நாம் கர்த்தரின்
கிறிஸ்தோரே எல்லாரும்
கீழ் வான கோடியின்
குடிக்க யாவரும்
கூர் ஆணி தேகம் பாய
கெம்பீரமாகவே
கேள்! ஜென்மித்த ராயர்க்கே
கொந்தளிக்கும் லோக வாழ்வில்
கோடானுகோடி சிறியோர்

சபை எக்காலும் நிற்குமே
சபையாரே, கூடிப் பாடி
சபையின் அஸ்திபாரம்
சபையே, இன்று வானத்தை
சாந்த இயேசு சுவாமீ
சிலுவை சுமந்தோனாக
சிலுவை தாங்கு மீட்பர் பின்
சிலுவை மரத்திலே
சிலுவைக் கொடி முன்செல்ல
சிலுவையைப் பற்றி நின்று
சின்னப் பரதேசி
சீயோனே பாதை சீர் செய்
சீர் ஆவியால் இரக்கமாய்
சுத்த ஆவீ, என்னில் தங்கும்
சுத்த இருதயத்தை நீர்
சேதம் அற, யாவும் வர
சேனையின் கர்த்தா
சொற்பக் காலம் பிரிந்தாலும் பார்

ஞான நாதா, வானம் பூமி

தந்தாய்! உம்மைத் துதித்தே
தந்தை சுதன், ஆவியே
தந்தை சுதன், ஆவியே
தந்தை தன் சிறு பாலனை
தந்தையின் பிரகாசமாகி
தம் ரத்தத்தில் தோய்ந்த
தம்மண்டை வந்த பாலரை
தயாபரா, எல்லா
தயாள இயேசு, தேவரீர்
தற்பரா தயாபரா, நின் தக்ஷணை
தனி மாந்தன் தேசத்தாரும்
தாழ்விலிருந்து கூப்பிடும்
திருச்சபை காத்திருக்க
திவ்விய பாலன் பிறந்தீரே
தீயோர் சொல்வதைக் கேளாமல்
தீராத தாகத்தால்
துக்க பாரத்தால் இளைத்து
துக்கம் கொண்டாட வாருமே
துக்கம் திகில் இருள் சூழ
துயருற்ற வேந்தரே
தூதாக்கள் விண்ணில் பாடிய
தூய, தூய, தூயா! சர்வவல்ல நாதா
தூய பந்தி சேர்ந்த கைகள்
தூய வீரர் திருநாளை
தூய்மை பெற நாடு; கர்த்தர் பாதமே
தூயர் ராஜா, எண்ணிறந்த
தெய்வ ஆசீர்வாதத்தோடே
தெய்வ ஆட்டுக்குட்டியே
தெய்வ ஆவியே
தெய்வ கிருபையைத் தேட
தெய்வ சமாதான
தெய்வன்புக்காக உன்னத
தெய்வன்புதான் மா இனிமை
தெய்வாசன முன் நிற்பரே
தெய்வாட்டுக் குட்டிக்கு
தெய்வாவி, மனவாசராய்
தேசத்தார்கள் யாரும் வந்து
தொழுவோம்பரனை தூயச் சிறப்புடன்

நடுக் குளிர் காலம்
நரர்க்காய் மாண்ட இயேசுவே
நல் மீட்பர் இயேசு நாமமே
நல் மீட்பர் பட்சம் நில்லும்
நல் மீட்பரே, இந்நேரத்தில்
நல் மீட்பரே, உம்மேலே
நல் மேய்ப்பர் ஆடுகளுக்காய்
நல்ல ஜெயம், போர் செய்தின்றே
நள்ளிரவில் மா தெளிவாய்
நற்செய்தி! மேசியா இதோ
நாங்கள் பாவப் பாரத்தால்
நாதன் வேதம் என்றும்
நாதா, உம் வார்த்தை கூறவே
நாதா, ஜீவன் சுகம் தந்தீர்
நாம் நித்திரை செய்து விழித்தோம்
நாற்பது நாள் ராப் பகல்
நான் உம்மை முழுமனதால்
நான் எங்கே ஓடுவேன்
நான் தூதனாக வேண்டும்
நான் தேவரீரை, கர்த்தரே
நான் பலவீன தோஷியாம்
நான் பாவிதான், – ஆனாலும் நீர்
நான் மூவரான ஏகரை
நிர்ப்பந்தமான பாவியாய்
நிரப்பும் என்னைத் துதியால்
நீ குருசில் மாண்ட கிறிஸ்துவை
நீர் உத்தம சிநேகிதர்
நீர் தந்த நன்மை யாவையும்
நீர் தந்த நாளும் ஓய்ந்ததே
நீர் தந்தீர் எனக்காய்
நீர் திவ்விய வழி, இயேசுவே
நீர் வாரும், கர்த்தாவே
நீர் ஜீவ அப்பம்; பஞ்சத்தில்
நீரோடையை மான் வாஞ்சித்து
நேர்த்தியானதனைத்தும்

பக்தரே, வாரும்
பகலோன் கதிர்போலுமே
பண்டிகை நாள்! மகிழ் கொண்டாடுவோம்
பயத்தோடும் பக்தியோடும் தூய
பரத்திலே யிருந்துதான்
பரத்தின் ஜோதியே
பரத்துக்கேறு முன்னமே
பரமண்டலத்திலுள்ள மகிமை
பரமண்டலத்திலுள்ள வானோர்
பராபரனைப் பணிவோம்
பலவீனரின் பலமும்
பாதை காட்டும், மா யெகோவா
பார், முன்னணை ஒன்றில் தொட்டில்
பாலரே, ஓர் நேசர் உண்டு
பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க
பாவ நாசர் பட்ட காயம்
பாவிக்காய் மரித்த இயேசு
பாவி கேள்! உன் ஆண்டவர்
பிதா சுதன் ஆவியே
பிதாவே, எங்களை கல்வாரியில்
பிதாவே பலம் ஈந்திடும்
பிதாவே, மா தயாபரா
பிதாவே, மெய் விவாகத்தை
பிரியமான இயேசுவே
பிளவுண்ட மலையே
பிறந்தார் ஓர் பாலகன்
புத்திக்கெட்டாத அன்பின் வாரீ, பாரும்
புல்லைப்போல் எல்லாரும் வாடி
பூமி மீது ஊர்கள் தம்மில்
பூரண வாழ்க்கையே
பூர்வ பிரமாணத்தை
பூலோகத்தாரே யாவரும்
பெந்தேகொஸ்தின் ஆவியே
பெருகு, பெருகு
பேயின் கோஷ்டம் ஊரின் தீழ்ப்பு
பொன்னகர் இன்பத்தைப் பெற்றிடுவோம்
போற்றிடு ஆன்மமே சிஷ்டி
போற்றும், போற்றும்! புண்ணிய நாதரை

மகா அதிசயங்களை
மகா அருளின் ஜோதியை
மகிழ், கர்த்தாவின் மந்தையே
மகிழ்ச்சி ஓய்வுநாளே
மகிழ்ச்சி பண்டிகை கண்டோம்
மயங்கும் தாசனை
மரிக்கும் மீட்பர் ஆவியும்
மரித்தாரே என் ஆண்டவர்
மனு சுதா, எம் வீரா
மா சாலேம் சொர்ண நாடு
மா தூய ஆவி! இறங்கும்
மா பெரிதாம் நின் கிருபை
மா மகிழ்வாம் இந்நாளில்
மா மாட்சி கர்த்தர் சாஷ்டாங்கம்
மா வாதைப்பட்ட இயேசுவே
மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டி
மாசில்லாமல் தூயதான
மாட்சி போரை போரின் ஓய்வை
மின்னும் வெள்ளங்கி பூண்டு
முடிந்ததே இந்நாளும்
முதல் ரத்தச்சாட்சியாய்
முள் கிரீடம் பூண்ட நாதனார்
முன்னே சரீர வைத்தியனாம்
முன்னோரின் தெய்வமாம்
மூலைக் கல் கிறிஸ்துவே
மெய் அன்பரே, உம் மா அன்பை
மெய் பக்தரே நீர் விழித்தெழும்பும்
மெய் ஜோதியாம் நல் மீட்பரே
மெய்ச் சமாதானமா துர் உலகில்
மேய்ப்பரை வெட்ட, ஓனாய்
மேலோக வெற்றி சபையும்
மேலோகத்தில் என் பங்கு
மேன்மை, கனம், துதி, பலம்
மேன்மை நிறைந்த ஆண்டவர்

யாரிலும் மேலான அன்பர்
யாரை நான் புகழுவேன்
யுத்தம் செய்வோம், வாரும்
யூதேயாவின் ஞான சாஸ்திரி
யெகோவா! யெகோவா! யெகோவா
யோர்தான் விட்டேறி, மனுஷ

லோகநாதா, மண்ணோர் மீள
லௌகீக இன்பம் மேன்மையும்

வயல் உழுது தூவி
வருஷப் பிறப்பாம் இன்று
வல்ல இயேசு கிறிஸ்து நாதா
வா, பாவி, இளைப்பாற வா
வாசல்களை உயர்த்துங்கள்
வாஞ்சைப்பட்ட இயேசுவே, அல்லேலூயா
வாதையுற்ற மீட்பரே
வாரும், தெய்வ ஆவீ, வாரும்
வாழ்க, எம் தேசமே
வாழ்க, சிலுவையே வாழ்க
வாழ்க பாக்கிய காலை
வாழ்நாளில் யாது நேரிட்டும்
வான ஜோதியாய் இலங்கி
வானமும் பூமியும்
விடியற்காலத்து வெள்ளியே
விண் கிரீடம் பெறப் போருக்கு
விண் போகும் பாதை தூரமாம்
விண் மண்ணை ஆளும் கர்த்தரே
விண் மீன் நோக்கிக் களிப்பாய்
விண் வாசஸ்தலமாம்
விண் வாழ்வில் ஆசை வைத்தல்ல
விண்ணோர்கள் போற்றும் ஆண்டவா
வியாதியஸ்தர் மாலையில்
விருந்தைச் சேருமேன்
விஸ்வாசத்தோடு சாட்சி பகர்ந்தே
வெள்ளங்கி பூண்டு மாட்சியாய்
வெள்ளை அங்கி தரித்து
வைகறை இருக்கையில்

ஜீவாதிபதி, ஜோதியே
ஜெபத்தின் ஆவலை
ஜெயித்த இயேசு நாதர்தாம்

ஸ்வாமியே, நான் எத்தனை[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_raw_js]JTNDc2NyaXB0JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZqYXZhc2NyaXB0JTIyJTNFJTIwYWxlcnQlMjglMjIlM0NzY3JpcHQlMjBhc3luYyUyMHNyYyUzRCUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20lMkZwYWdlYWQlMkZqcyUyRmFkc2J5Z29vZ2xlLmpzJTIyJTNFJTNDJTJGc2NyaXB0JTNFJTBBJTNDaW5zJTIwY2xhc3MlM0QlMjJhZHNieWdvb2dsZSUyMiUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMHN0eWxlJTNEJTIyZGlzcGxheSUzQWJsb2NrJTIyJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwZGF0YS1hZC1mb3JtYXQlM0QlMjJhdXRvcmVsYXhlZCUyMiUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMGRhdGEtYWQtY2xpZW50JTNEJTIyY2EtcHViLTUwMDU4NjI5MDI5MjI1MjIlMjIlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjBkYXRhLWFkLXNsb3QlM0QlMjI0MzI3MzAwMjcxJTIyJTNFJTNDJTJGaW5zJTNFJTBBJTNDc2NyaXB0JTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTI4YWRzYnlnb29nbGUlMjAlM0QlMjB3aW5kb3cuYWRzYnlnb29nbGUlMjAlN0MlN0MlMjAlNUIlNUQlMjkucHVzaCUyOCU3QiU3RCUyOSUzQiUwQSUzQyUyRnNjcmlwdCUzRSUyMSUyMiUyMCUyOSUzQiUyMCUzQyUyRnNjcmlwdCUzRQ==[/vc_raw_js][/vc_column][/vc_row]

Tamil Christians Songs Lyrics

Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

Disclosures

Follow Us!

WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
Logo