இன்றைய வசனம் | Today Bible Verse | Tamil Bible Verse

இன்றைய வசனம் | Today Bible Verse | Tamil Bible Verse

Today Bible Verse | Tamil Bible Verse Today | இன்றைய வேத வசனம் | Bible Verses for Today | Verse of the Day [21/2/2023]

Welcome to our channel “Love Life Care” – Today Bible Verse in Tamil and English. Bible verses for Faith & Encouragement. Read and Meditate on His word daily and be blessed. This video has Bible scriptures. These Bible verses on faith in God are to strengthen your faith in hard times & trials. Please read this bible verses before starts your day and share it to others.

Subscribe my Channel = https://www.youtube.com/channel/UCA8m97Ks1WxHVTopVXB2Alg
(Read Bible Verses in Tamil and English Everyday)

Send your prayer request to: bvinil2013@gmail.com
Watch, Like, Share to others.

There is no better way to start your day off right than to be guided by the word of God. Beginning your day in the word, is the best way to have a great day. Subscribe our Channel and click bell button receive tamil and english verse and spiritual message from bible everyday.

கடவுளுடைய வார்த்தையால் வழிநடத்தப்படுவதைக் காட்டிலும் உன்னுடைய நாள் துவங்குவதற்கு சிறந்த வழி எதுவுமில்லை. எங்கள் சேனலைப் பதிவு செய்து, தமிழ் மற்றும் ஆங்கில பைபிள் வசனம் மற்றும் ஆன்மீக செய்தியைப் பெறுங்கள்.

Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life. – Psalm 143:8 NIV

#TodayBibleVerse
#February21
#tamil
#Todayverse
#இன்றையவேதவசனம்

bible,tamil bible,bible words,tamil bible words,tamil bible verse,tamil bible messages,today bible verse tamil,bible verses tamil,bible verses in tamil,bible quotes in tamil,today’s bible verse,best bible verse,today’s bible verse tamil,bible verse today,bible verse today in tamil,bible verse of the day,bible verses,today tamil bible verse,bible words in tamil,todaybibleverse,today bible reading,வசனம்,இன்றைய இறைவார்த்தை,இன்றைய வேத வசனம,verse,February Promise,February Month,February 21, 2023

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo