கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தம் என்னும் விலாசம் எங்கு எழுதியிருக்கும் ?

கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தம் என்னும் விலாசம் எங்கு எழுதியிருக்கும் ?

” HOLINESS UNTO THE LORD” where shall be written?

  1. 20. அந்நாளிலே குதிரைகளின் மணிகளிலே

கர்த்தருக்கு

  1. ப் பரிசுத்தம் என்னும் விலாசம் எழுதியிருக்கும்; கர்த்தருடைய ஆலயத்திலுள்ள பானைகள் பலிபீடத்துக்கு முன்பாக இருக்கிற பாத்திரங்களைப் போலிருக்கும்.
  In that day shall there be upon the bells of the horses, HOLINESS UNTO THE LORD; and the pots in the LORD’S house shall be like the bowls before the altar.

சகரியா 14:20:Zechariah

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo