దూత వార్త తెలిపింది – క్రిస్మస్ సాంగ్

దూత వార్త తెలిపింది – క్రిస్మస్ సాంగ్

ఆహాహాహా ఆనందమే
ఓహోహోహో సంతోషమే (2)
సంబరాలు జరిపేటి సమయమిదే..
రక్షకుడు జన్మించిన తరుణమిదే..(2)

1) దూత వార్త తెలిపింది తార దారి చూపింది..(2)
సంతోషించే జనులందరూ..సాగిలపడిరి రాజులెల్లరూ(2)
కానుకలర్పించే జ్ఞానులందరూ..
బంగారు-సాంబ్రాణి-బోళముతో.
రండి రండి చూద్దాం ,సంబరాలు చేద్దాం ,
యేసయ్య జన్మించే బెత్లహేములో…
పాటలు పాడుదాం,నాట్యము చేద్దాం,
లోకమంత ఈ సువార్త చాటి చెప్పుదాం.

Happy Happy Christmas
Merry Merry Christmas
“Eeshune aaya hame bachane
Eeshune aaya hame bachane,” (2)

2) బీదకన్య మరియమ్మ గర్భమందునా,
రాజుల రారాజు వేచియుండెను.. (2)
ఏమిలేని పేదవానిగా …పశుల శాలలో జన్మించేను .(2)
పరిశుద్ధాత్ముని శక్తితో..పరిశుద్ధ జననం ప్రభుపొందే.
రండి రండి చూద్దాం ,సంబరాలు చేద్దాం ,
యేసయ్య జన్మించే బెత్లహేములో…
పాటలు పాడుదాం,నాట్యము చేద్దాం,
లోకమంత ఈ సువార్త చాటి చెప్పుదాం.

Happy Happy Christmas
Merry Merry Christmas
“Eeshune aaya hame bachane
Eeshune aaya hame bachane,” (2)

3) పరలోక మార్గమై ప్రభు వచ్చెనూ,
మన పాప-శాపములు తొలగించనూ (2)
ఇమ్మానుయేలుగా తోడుండునూ,
నిత్య జీవములోనికి నడిపించును.(2)
రక్షణ భాగ్యము మనకిచ్చెనూ..
కానుకగా మన హృదయామర్పింతుమూ.
రండి రండి చూద్దాం ,సంబరాలు చేద్దాం ,
యేసయ్య జన్మించే బెత్లహేములో…
పాటలు పాడుదాం,నాట్యము చేద్దాం,
లోకమంత ఈ సువార్త చాటి చెప్పుదాం.

Happy Happy Christmas
Merry Merry Christmas
“Eeshune aaya hame bachane
Eeshune aaya hame bachane,” (2)

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo