భారమైన సిలువను భరియించితివా – Bharamaina Siluvanu Bhariyincitiva

Deal Score0
Deal Score0

భారమైన సిలువను భరియించితివా – Bharamaina Siluvanu Bhariyincitiva

పల్లవి:

భారమైన సిలువను భరియించితివా
నాపాప భారమంతా తొలగించితివా
క్షమియించితివా విమోచించితివా
నీ రక్తముతో నన్ను కడిగియుంటివా.

చరణం:

1.యూదుల రాజానీకు శుభమని చెప్పి
అరచేతులతో నిన్ను కొట్టినా . (2సార్లు)

మౌనివైతివా మాట్లాడకుంటివా
నాకు బదులుగా శిక్షింపబడితివవా. (2సార్లు)

చరణం:

2. సర్వ భూమికి మహారాజువైన నీకు
ముల్లకిరీటం గుచ్చుతున్నా. (2సార్లు)

[ మౌనివైతివా ]

చరణం:

3.పాపుల నడుమ పాపరహితుడైన నిన్ను
సిలువకు కొట్టి వ్రేలడ దీసినా. (2సార్లు)

[ మౌనివైతివా ]

చరణం:

4.నీపై వస్త్రము తీసి పంచుకొనినా
అంగీకొరకు చీట్లు వేసినా. (2సార్లు)

[ మౌనివైతివా ]

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo